Научный доклад ID 1853 : 2019/3
НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ И РАЗВИТИЕТО НА ЕВРОКОД 7 И 8.5

Коста Костов, Невена Бабунска-Иванова

Паралелно с усвояването и развитието на правилата на единната европейска система от стандарти за проектиране на строителни конструкции Еврокод във ВТУ „Тодор Каблешков“ още от 2009г. протича процес и на тяхното приложение в учебните програми на студентите, научните изследвания, инвестиционните проекти и други практически занимания на учените от този университет. В настоящата статия е направен обзор на натрупаните знания и практически опит на учените от ВУЗ-а през последните около десет години за овладяването, развитието и популяризирането на Еврокод 7 и Еврокод 8.5 сред студентите и строителните инженери в Република България. Разгледани са интересни моделни изследвания на опънни фундаменти, позоваващи се на Еврокод 7. Проследени са публикациите на престижни международни конференции в чужбина, основаващи се на Еврокод 8.5, както и полезните изводи от публикуваните изследователски резултати на докторанти и студенти в областта на геотехниката в съответствие с Еврокод 7 и 8.5. Отделено е място на внедряването и развитието на специализирани изчислителни програми за геотехническо проектиране, адаптирани от учените за работа по българските национални приложения към Еврокод. Отбелязано е, че получените нови знания от разработките на учените от ВТУ „Тодор Каблешков“, съгласно Еврокод се прилагат в инженерните специалности, изучавани във ВУЗ-а, а именно: „Геотехника и инженерна геология“, „Транспортно строителство“, „Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения“ и „Строителство на газо- и нефтопроводи“.


почва сеизмичност носимоспособност стандарт пилоти опън.soil seismicitybearing capacity standard piles tension.Коста Костов Невена Бабунска-Иванова

BIBLIOGRAPHY

[1] Kostova S. - „Otnosno izchislyavane na opanni fundamenti “, ”Mehanika Transport Komunikatsii”, statiya № 1089, tom12 3/3, 2014.
( [1] Костова С. - „Относно изчисляване на опънни фундаменти “, ”Механика Транспорт Комуникации”, статия № 1089, том12 3/3, 2014. )

[2] Kostova S. - „Opanni fundamenti pri svarzani i nesvarzani pochvi“, ”Mehanika Transport Komunikatsii” ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) statiya № 1225, tom13, 3/3, 2015.
( [2] Костова С. - „Опънни фундаменти при свързани и несвързани почви“, ”Механика Транспорт Комуникации” ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) статия № 1225, том13, 3/3, 2015. )

[3] Kostova S. – „Izpitvane na opanni fundamenti“, ”Mehanika Transport Komunikatsii” ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online) tom 14, broy 3/3, 2016.
( [3] Костова С. – „Изпитване на опънни фундаменти“, ”Механика Транспорт Комуникации” ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online) том 14, брой 3/3, 2016. )

[4] Kostova S. – „Izsledvane na formata i goleminata na elastichnoto yadro pri opanni plochi, ”Mehanika Transport Komunikatsii” ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online), tom 15, broy 3, 2017.
( [4] Костова С. – „Изследване на формата и големината на еластичното ядро при опънни плочи, ”Механика Транспорт Комуникации” ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online), том 15, брой 3, 2017. )

[5] Kostova S. - „Ukrepvane na dalboki stroitelni izkopi“, ”Mehanika Transport Komunikatsii” ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online) 2018.
( [5] Костова С. - „Укрепване на дълбоки строителни изкопи“, ”Механика Транспорт Комуникации” ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online) 2018. )

[6] Kostova S. ”Printsipni novosti v laboratornite opiti i izpitvaneto na pochvite na myasto spored Evrokod 7”, HH mezhdunarodna nauchna konferentsiya ”TRANSPORT 2011”, ISSN 1312-3823, br. 3, 2011.
( [6] Костова С. ”Принципни новости в лабораторните опити и изпитването на почвите на място според Еврокод 7”, ХХ международна научна конференция ”ТРАНСПОРТ 2011”, ISSN 1312-3823, бр. 3, 2011. )

[7] Kostova S., „Usavarshenstvane metodite za otchitane na fiziko – mehanichnite pokazateli na pochvite v izchislitelnite modeli pri vzaimodeystvieto mezhdu konstruktsiya i zemna osnova – izsledvane povedenieto na fundamenti, podlozheni na opan”, disertatsiya za poluchavane na obrazovatelnata i nauchna stepen „doktor” po nauchnata spetsialnost 02.15.03. Zemna osnova, fundirane i podzemno stroitelstvo, VTU „T. Kableshkov, Sofiya, 2017, https://www.vtu.bg/wp-content/uploads/2017/...
( [7] Костова С., „Усъвършенстване методите за отчитане на физико – механичните показатели на почвите в изчислителните модели при взаимодействието между конструкция и земна основа – изследване поведението на фундаменти, подложени на опън”, дисертация за получаване на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 02.15.03. Земна основа, фундиране и подземно строителство, ВТУ „Т. Каблешков, София, 2017, https://www.vtu.bg/wp-content/uploads/2017/... )

[8] Kolev Ch. - Retsenziya na disertatsiyata na Stoyna Kostova za prisazhdane na nauchnata i obrazovatelna stepen „doktor“, VTU „T. Kableshkov“, Sofiya, 2017, https://www.vtu.bg/wp-content/uploads/2017/...
( [8] Колев Ч. - Рецензия на дисертацията на Стойна Костова за присъждане на научната и образователна степен „доктор“, ВТУ „Т. Каблешков“, София, 2017, https://www.vtu.bg/wp-content/uploads/2017/... )

[9] Hamova M. - Retsenziya na disertatsiyata na Stoyna Kostova za prisazhdane na nauchnata i obrazovatelna stepen „doktor“, VTU „T. Kableshkov“, Sofiya, 2017, https://www.vtu.bg/wp-content/uploads/2017/...
( [9] Хамова М. - Рецензия на дисертацията на Стойна Костова за присъждане на научната и образователна степен „доктор“, ВТУ „Т. Каблешков“, София, 2017, https://www.vtu.bg/wp-content/uploads/2017/... )

[10] Kostova S., Rakovodstvo za uprazhneniya po zemna mehanika - ISBN 978-954-12-0219-7, VTU ”Todor Kableshkov”, 2012.
( [10] Костова С., Ръководство за упражнения по земна механика - ISBN 978-954-12-0219-7, ВТУ ”Тодор Каблешков”, 2012. )

[11] Kolev Ch. - „Mehanika na stroitelnite pochvi“, VTU „T. Kableshkov“, ISBN 978-954-12-0262-3, 2019.
( [11] Колев Ч. - „Механика на строителните почви“, ВТУ „Т. Каблешков“, ISBN 978-954-12-0262-3, 2019. )

[12] Kolev Ch., M. Perikliyska – „Po-vazhnite novosti za balgarskata stroitelna praktika, proiztichashti ot Evrokod 8.5“, Sb. dokladi ot ІH Mezhdunarodna nauchna konferentsiya VSU`2009, 4-5 yuni 2009, Sofiya.
( [12] Колев Ч., М. Периклийска – „По-важните новости за българската строителна практика, произтичащи от Еврокод 8.5“, Сб. доклади от ІХ Международна научна конференция ВСУ`2009, 4-5 юни 2009, София. )

[13] Kolev C. – “Example for Risk Estimation of Fault Appearance under the Place of Designed Skyscraper in Sofia” – Proceedings of Fifth Int. Conf.on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, May 24-29, 2010, San Diego, CA, USA.

[14] Kolev C. – “Some Geotechnical Characteristics of the Subway Construction in Sofia City, Bulgaria” – Proceedings of 15th World Conference of ACUUS, Saint Petersburg 2016.

[15] Kolev Ch. – „Nasipni konstruktsii ili zashto ima valni po nashite magistrali?“, VTU „T. Kableshkov“, ISBN 978-954-12-0253-1, 2018.
( [15] Колев Ч. – „Насипни конструкции или защо има вълни по нашите магистрали?“, ВТУ „Т. Каблешков“, ISBN 978-954-12-0253-1, 2018. )

[16] Anastasov I., I. Dzhanabetski – „Osobenosti na Evropeyskiya standart za toploizolatsiya na fundamentite i negovoto prilagane u nas“– Mlad Forum „Mehanika Transport Komunikatsii“, ISSN 1312-3823, tom 2, broy 1, 2013.
( [16] Анастасов И., И. Джанабетски – „Особености на Европейския стандарт за топлоизолация на фундаментите и неговото прилагане у нас“– Млад Форум „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823, том 2, брой 1, 2013. )

[17] Kolev Ch., S. Maslarski – „Sravnenie na rezultatite ot probno statichno natovarvane s prognoznite izchisleniya po normite za pilotno fundirane“- Mehanika Transport Komunikatsii - ISSN 1312-3823, tom 2, broy 1, 2013.
( [17] Колев Ч., С. Масларски – „Сравнение на резултатите от пробно статично натоварване с прогнозните изчисления по нормите за пилотно фундиране“- Механика Транспорт Комуникации - ISSN 1312-3823, том 2, брой 1, 2013. )

[18] Kolev Ch., S. Maslarski – „Alternativen nachin za opredelyane na nosimosposobnostta pri sondazhno – izlivnite piloti s golyam diametar“- Mehanika Transport Komunikatsii - ISSN 1312-3823, tom 12, broy 3/3, 2014.
( [18] Колев Ч., С. Масларски – „Алтернативeн начин за определяне на носимоспособността при сондажно – изливните пилоти с голям диаметър“- Механика Транспорт Комуникации - ISSN 1312-3823, том 12, брой 3/3, 2014. )

[19] Anastasov I., Ch. Kolev – „Podobryavane na zemnata osnova na teritoriyata na stroitelnata ploshtadka“ - Mehanika Transport Komunikatsii - ISSN 1312-3823, tom 12, broy 3/3, 2014.
( [19] Анастасов И., Ч. Колев – „Подобряване на земната основа на територията на строителната площадка“ - Механика Транспорт Комуникации - ISSN 1312-3823, том 12, брой 3/3, 2014. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie