Научный доклад ID 1844 : 2019/3
СЪЗДАВАНЕ НА ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

Мира Зафирова

Строителните обекти са сложни не само в конструктивно-технологично, а и в организационно отношение. Всеки от тях е строго индивидуален и неповторим в зависимост от специфичните му условия като терен, релеф, геология, хидрология, климатични фактори и други условия на строителство. В реализацията им участват различни по вид и обем, материално-технически и трудови ресурси. От друга страна изпълнението на строителните обекти е силно зависимо от климатичните условия. Това налага голяма динамика при изпълнението на различните видове и обеми строително-монтажни работи.

Ясното и точно взаимодействие на основните елементи в производствения процес (трудово и материално-техническите ресурси) и на участниците в инвестиционния процес (инвеститори, проектанти, доставчици, подизпълнители) по време и място изисква използването на динамични модели при организационното им ръководство.

Многообразните задачи по организация и управление налагат:

 съставяне на оптимални календарни планове при зададен срокове на строителство, т. е осигуряване равномерно и непрекъснато използване на наличните ресурси,

 текущо обработване на големите обеми информация с оглед приемане на ефективни управленски решения.

В представения доклад е създаден динамичен примерен модел за изпълнението на инфраструктурен обект с помощта на Microsoft Office Project.


динамичен модел инфраструктурни обекти организация на строителствотоdynamic model transport infrastructure organization of buildingМира Зафирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Babunska-Ivanova N., „Sazdavane na dinamichen inzheneren model pri proektirane na transportna infrastruktura“ sp “Mehanika Transport Komunikatsii”: tom 13, broy 3/3, 2015 g. №1222,
( [1] Бабунска-Иванова Н., „Създаване на динамичен инженерен модел при проектиране на транспортна инфраструктура“ сп “Механика Транспорт Комуникации”: том 13, брой 3/3, 2015 г. №1222, )

[2] Vasilev V., Milikina A. i „ Savremenni aspekti na finansovoto upravlenie na investitsionni proekti“ sp “Mehanika Transport Komunikatsii”: tom 14, broy 3/3, 2016 g. №1333
( [2] Василев В., Миликина А. и „ Съвременни аспекти на финансовото управление на инвестиционни проекти“ сп “Механика Транспорт Комуникации”: том 14, брой 3/3, 2016 г. №1333 )

[3] Kostova St. „The technical methods for building of Sofia-metropolitan“, XVIII, International Scientific-expert Conference on Railways RAILCON ’18, Niš, Serbia
( [3] Костова Ст. „The technical methods for building of Sofia-metropolitan“, XVIII, International Scientific-expert Conference on Railways RAILCON ’18, Niš, Serbia )

[4] Neykova Zh. „Protivopozharno vodosnabdyavane na zh.p. tunel „Vladaya” Sb.dokl. VIІІ-ma nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „Grazhdanskata bezopasnost 2017”, str. 190-195, Izdatelstvo na Akadedimiyata na MVR,
( [4] Нейкова Ж. „Противопожарно водоснабдяване на ж.п. тунел „Владая” Сб.докл. VIІІ-ма научна конференция с международно участие „Гражданската безопасност 2017”, стр. 190-195, Издателство на Акадедимията на МВР, )

[5] Kostov K. Tsv. Mircheva „ Ekspertna tehniko - ikonomicheska otsenka na sastoyanieto na zhelezniya pat sled nastapvane na prirodno bedstvie – navodnenie“ sp “Mehanika Transport Komunikatsii”: tom 16, broy 3/3, 2018 g. №1689
( [5] Костов К. Цв. Мирчева „ Експертна технико - икономическа оценка на състоянието на железния път след настъпване на природно бедствие – наводнение“ сп “Механика Транспорт Комуникации”: том 16, брой 3/3, 2018 г. №1689 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie