Научный доклад ID 1812 : 2019/3
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Валери Апостолов

Статията разглежда здравословните и безопасни условия на труд, като важен фактор, за конкурентни и ефективно функциониращи съвременни пазари. Здравето е най-ценната и възвишена придобивка на човека, затова приоритетна задача на всеки един работодател е да се стреми към такива условия на труд, които да не създават предпоставка към трудови злополуки и да осигуряват подходяща атмосфера за работещите. Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, се определят с редица международни и вътрешни нормативни документи. Предотвратяването на всякакви форми на злополуки и неблагоприятни въздействия произтичат от корпоративната политика и отговорността на работодателя към хората, работещи в организацията и от институционалната рамка. Обърнато е внимание на първостепенната роля на хората в организацията и необходимостта от изграждането на спокойна и здравословна работна среда. Въз основа данни от Евростат е направен анализ и оценка на здравословните и безопасни условия на труд в някои страни от европейския съюз. На база извършеното изследване в разработката са изведени изводи, които са свързани с условията на труд в европейските предприятия, функциониращи и отговарящи на съвременните условия на труд.


здравословни и безопасни условия на труд трудови злополуки профилактика човешки фактор активна политика предприятие.health and safety labor conditions occupational accidents prevention human factor pro-active policy companies.Валери Апостолов

BIBLIOGRAPHY

[1] Dulevski, L., L. Stefanov, M. Atanasova, M. Paunov, N. Pavlov, Hr. Maleshkov, (2016). Ikonomika na truda, Sofiya, Izdatelski kompleks UNSS,
( [1] Дулевски, Л., Л. Стефанов, М. Атанасова, М. Паунов, Н. Павлов, Хр. Малешков, (2016). Икономика на труда, София, Издателски комплекс УНСС, )

[2] Dulevski, L., (2009), Pazarat na truda. Teoretiko-metodologicheski podhodi i predizvikatelstva pred Republika Balgariya.,
( [2] Дулевски, Л., (2009), Пазарът на труда. Теоретико-методологически подходи и предизвикателства пред Република България., )

[3] Zakon za zdravoslovni i bezopasni usloviya na trud, obn., DV, br. 124 ot 23. 12. 1997 g., izm. i dop. DV. br.97 ot 5 Dekemvri 2017 g.
( [3] Закон за здравословни и безопасни условия на труд, oбн., ДВ, бр. 124 от 23. 12. 1997 г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017 г. )

[4] Koleva-Stefanova, D., (2016), „Ikonomichesko razvitie i ravnishte na regionalnite trudovi pazari” v sbornik s dokladi ot Natsionalna nauchna konferentsiya „Perspektivi i predizvikatelstva pred savremennoto upravlenie“, Izd. Kompleks UNSS, ISBN978-954-644-828-6, s.471,
( [4] Колева-Стефанова, Д., (2016), „Икономическо развитие и равнище на регионалните трудови пазари” в сборник с доклади от Национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“, Изд. Комплекс УНСС, ISBN978-954-644-828-6, с.471, )

[5] Becker, G., (1994), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. The University of Chicago Press.,

[6] A mapping report on Labour Inspection Services in 15 European countries (2012), https://www.epsu.org/sites/default/files/ar... 2019.,

[7] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/299... 2019.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie