Научный доклад ID 1808 : 2019/3
ЛИЗИНГ – ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В МСФО 16 ЛИЗИНГ ВЪРХУ ПРЕДСТАВЯНЕTO НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

Магдалена Петрова-Кирова

От 1 януари 2019 г. влезе в сила новият Международен стандарт за финансово отчитане – МСФО 16 Лизинги, чрез който се въвежда единен модел за отчитане на финансовия и оперативния (експлоатационния) лизинг при лизингополучателите. Основните изменения са свързани с финансовото отчитане на експлоатационния лизинг. Съгласно промените, наетите активи следва да се класифицират като „активи с право на ползване“ и да се включат в счетоводния баланс на наемателите. Това изменение от една страна е свързано с необходимостта от повишаване съпоставимостта на информацията, включена във финансовите отчети на предприятията лизингополучатели както по линия на финансов, така и по линия на договор за оперативен лизинг. Oт друга страна е продиктувано от недостатъчното оповестяване на информация от предприятията във връзка с оперативния лизинг. Целта на новия стандарт е лизингодателите респ. лизингополучателите да подобрят финансовото отчитане на лизинговите договори, с което да задоволят информационните нужди на заинтересованите страни, предоставяйки им достоверна информация относно финансовото и имущественото състояние на предприятието. Това изменение в нормативната уредба ще окаже съществено влияние върху финансовото представяне на част от транспортните предприятия, които осъществяват товарни респ. пътнически превози с чужди (наети) транспортни средства. Обект на настоящия доклад са транспортни предприятия с договори за оперативен лизинг – които не разполагат със собствен автопарк и чиито годишни финансови отчети (ГФО) се изготвят в съответствие с международното счетоводно законодателство.


лизинг активи с право на ползване пасиви по лизингleases right-of-use assets lease liabilitiesМагдалена Петрова-Кирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Staneva V., „Sastavyane na schetovoden i danachen amortizatsionen plan na transportna firma za taksimetrovi uslugi pri usloviyata na sklyuchen lizingov dogovor“, HV nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie “Transport – 2005”, Sofiya, 2005, s. III-63. ISBN 954-12-0115-6, ISSN 1312-3823.
( [1] Станева В., „Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план на транспортна фирма за таксиметрови услуги при условията на сключен лизингов договор“, ХV научна конференция с международно участие “Транспорт – 2005”, София, 2005, с. III-63. ISBN 954-12-0115-6, ISSN 1312-3823. )

[2] Reglament (ES) 2017/1986 na Komisiyata ot 31. oktomvri 2017 g. za izmenenie na Reglament № 1126/2008 za priemane na nyakoi mezhdunarodni schetovodni standarti v saotvetstvie s Reglament (EO) № 1606/2002 na Evropeyskiya parlament i na Saveta vav vrazka s Mezhdunaroden standart za finansovo otchitane 16,
( [2] Регламент (ЕС) 2017/1986 на Комисията от 31. октомври 2017 г. за изменение на Регламент № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 16, )

[3] MSS 17 Lizing Evropeyski vestnik, dostapen onlayn na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/...
( [3] МСС 17 Лизинг Европейски вестник, достъпен онлайн на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/... )

[4] Zakon za schetovodstvoto, obn. DV br. 95/08.11.2015 g., v sila ot 01.01.2016 g.
( [4] Закон за счетоводството, обн. ДВ бр. 95/08.11.2015 г., в сила от 01.01.2016 г. )

[5] Natsionalen statisticheski institut, dostapen onlayn na: www.nsi.bg,
( [5] Национален статистически институт, достъпен онлайн на: www.nsi.bg, )

[6] REGLAMENT (EO) № 1606/2002 NA EVROPEYSKIYa PARLAMENT I NA SAVETA, 19.07.2002 g. za prilaganeto na mezhdunarodnite schetovodni standarti,
( [6] РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1606/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, 19.07.2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти, )

[7] Brezoeva, B., „Noviyat MSFO 16 Lizing i promeni v drugi MSFO, prilozhimi za 2019 g.“, seminar, Sofiya, 2019 g.
( [7] Брезоева, Б., „Новият МСФО 16 Лизинг и промени в други МСФО, приложими за 2019 г.“, семинар, София, 2019 г. )

[8] Yosifova, D. Sashtnostna razlika mezhdu nominalniya i efektivniya godishen lihven protsent, sp. Schetovodstvo plyus, br.3/2013, ORKP ”Misal”, ISSN: 1311-0497, s. 10-12
( [8] Йосифова, Д. Същностна разлика между номиналния и ефективния годишен лихвен процент, сп. Счетоводство плюс, бр.3/2013, ОРКП ”Мисъл”, ISSN: 1311-0497, с. 10-12 )

[9] Kasarova, V., Novite metriki na korporativniya finansov uspeh, izd. Evdemoniya prodakshan, Sofiya, 2013 g., s. 8-9
( [9] Касърова, В., Новите метрики на корпоративния финансов успех, изд. Евдемония продъкшън, София, 2013 г., с. 8-9 )

[10] Kasarova, V., „Modeli i pokazateli za analiz na finansovata ustoychivost na kompaniyata“, studiya Nov balgarski universitet
( [10] Касърова, В., „Модели и показатели за анализ на финансовата устойчивост на компанията“, студия Нов български университет )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie