Научный доклад ID 1785 : 2019/3
ОПТИМИЗИРАНЕ ТЕХНОЛОГИЯТА НА РАБОТА И ТЕХНИЧЕСКАТА СЪОРЪЖЕНОСТ НА ВЗАИМОДЕЙСТВАЩИТЕ СИСТЕМИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРМИНАЛИ

Андрей Борисов, Теодор Беров

Развитието на логистичните вериги в местен, регионален и международен обхват, налага изграждането и функционирането на специализирани терминали за конкретни материални потоци, с цел повишаване конкурентноспособността на транспортните оператори. Наличието на активна конкурентна среда и завишени критерии за качество при обслужване на товародателите, изисква постоянен анализ, оптимизиране и планиране на транспортната работа в пунктовете на взаимодействие между различните видове транспорт. Позицията им на пазара на транспортни услуги, пряко зависи от правилното оразмеряване на ресурса (транспортни средства, техника, хора, енергийни разходи) и времето за обслужване на заявките. Решението на проблема се свежда до избор на критерий за оптималност, анализ и определяне на основни технически, и технологични параметри влияещи върху подвозващия и отвозващ транспорт в терминалите. Организацията на работа във взаимодействащите системи изисква разработването на Единен технологичен процес, отчитащ комплексно дейността на всички оператори и налагащ единен режим на работа в терминала.


логистика управление транспорт оптимизация терминал технология.management transportation logistics technology optimization.Андрей Борисов Теодор Беров

BIBLIOGRAPHY

[1] Kachaunov T., Borisov A. „Vzaimodeystvie mezhdu vidovete transport” Sofiya, VTU „T.Kableshkov” 2009.
( [1] Качаунов Т., Борисов А. „Взаимодействие между видовете транспорт” София, ВТУ „Т.Каблешков” 2009. )

[2] Mutafchieva-Bakalova, V.,Increasing the competitiveness of maritime ports in Bulgaria ,Scientific journal ”Economics and Finance”, Collection of scientific articles ”Economics and management: challenges and perspectives”, vol. 2, East West Association for advanced studies and higher educations, 2015, pages 29-33.

[3] Borisov A. „Usavarshenstvane vzaimodeystvieto na magistralniya s promishleniya zhelezopaten transport”, disertatsionen trud VTU „T.Kableshkov” 2014.
( [3] Борисов А. „Усъвършенстване взаимодействието на магистралния с промишления железопътен транспорт”, дисертационен труд ВТУ „Т.Каблешков” 2014. )

[4] Borisov A. „Opredelyane vremeto za zaemane na garovi kolovozi i manevreni ustroystva prri obsluzhvane na industrialni zhelezopatni klonove”,Ravda – nauchen seminar VTU „T.Kableshkov” 2012.
( [4] Борисов А. „Определяне времето за заемане на гарови коловози и маневрени устройства прри обслужване на индустриални железопътни клонове”,Равда – научен семинар ВТУ „Т.Каблешков” 2012. )

[5] Mutafchieva-Bakalova, V., T. Minkov, Tendentsii v razvitieto na morskiya transport v Balgariya, XXII mezhdunarodna konferentsiya ”Transport 2015”, VTU ”Todor Kableshkov“, spisanie „Mehanika, transport, komunikatsii“, tom 13, br. 3/1,statiya № 1166, str. III 10-15.
( [5] Мутафчиева-Бакалова, В., Т. Минков, Тенденции в развитието на морския транспорт в България, XXII международна конференция ”Транспорт 2015”, ВТУ ”Тодор Каблешков“, списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 13, бр. 3/1,статия № 1166, стр. III 10-15. )

[6] Varadinova Yu., «Konkurentnyye pozitsii portov Balkanskogo regiona pri importe i eksporte dlya Bolgarii», EKUZT, ІH Mіzhnarodna naukovo-praktichna konferentsіya ”Problemi ekonomіki ta upravlіnnya na zalіznichnomu transportі - EKUZT 2014”, http://www.ekuzt.gov.ua/node/148, 2014g.
( [6] Варадинова Ю., «Конкурентные позиции портов Балканского региона при импорте и экспорте для Болгарии», EKUZT, ІХ Міжнародна науково-практична конференція ”Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті - ЕКУЗТ 2014”, http://www.ekuzt.gov.ua/node/148, 2014г. )

[7] Normativni dokumenti na mezhdunarodni i balgarski organizatsii v oblastta na transporta i prevozite (FIATA, IRU, UIC, IMO, BDZh, NSBS, NK „ZhI”, IA ZhA i dr.).
( [7] Нормативни документи на международни и български организации в областта на транспорта и превозите (FIATA, IRU, UIC, IMO, БДЖ, НСБС, НК „ЖИ”, ИА ЖА и др.). )

[8] Kachaunov T.T. „Modelirane i optimizatsiya na transportnite protsesi” Sofiya, VTU „T.Kableshkov” 2005.
( [8] Качаунов Т.Т. „Моделиране и оптимизация на транспортните процеси” София, ВТУ „Т.Каблешков” 2005. )

[9] www.era.eu, www.rail-infra.bg, www.iaja.government.bg.

[10] Lambert D. Stock J. and Ellram L. – “Fundamentals of logistics management” International edition , McGrawhill 1998

[11] Karagyozov, K., Razmov, T., Varadinova-Milkova, Yu.. Izpolzvane na integralniya podhod pri optimiziraneto na strukturata i elementite na logistichnite verigi i pri upravlenie na logistichnite sistemi, Studiya 2012. Sofiya, VTU „T.Kableshkov”.
( [11] Карагьозов, К., Размов, Т., Варадинова-Милкова, Ю.. Използване на интегралния подход при оптимизирането на структурата и елементите на логистичните вериги и при управление на логистичните системи, Студия 2012. София, ВТУ „Т.Каблешков”. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie