Научный доклад ID 1774 : 2019/3
УСТОЙЧИВАТА ВРЪЗКА ”ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА - БИЗНЕС” - КЛЮЧ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ ”ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

Даниела Тодорова

В статията се акцентира на възможностите за развитие на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” в настоящата икономическа среда и влиянието на връзката му с бизнеса върху качеството на обучение и неговата конкурентоспособност.

Заобикалящата ни икономическа среда и състоянието на трудовия пазар изискват непрекъснато усъвършенстване и повишаване на квалификацията на хората, както и придобиване на нови знания и умения.

В условията на децентрализиране на висшето образование и автономия на висшите училища от съществено значение е определянето на потребността и спецификата на образователния продукт. Важен елемент в образованието е процеса на активно взаимодействие на неговите субекти.

Изследването, анализирането и отчитането на предпочитанията на отделните субекти, равнището на тяхната удовлетвореност оказва пряко влияние върху имиджа и репутацията на висшето училище, както и на равнището на конкурентоспособност на пазара на образователни услуги.

ВТУ „Тодор Каблешков“ е авторитетно и динамично развиващо се висше училище с модерно обзаведена учебна база, с висококвалифицирани преподаватели, с амбициозни и мотивирани студенти, обучаващи се както в традиционно търсени, така и в новосъздадени специалности, съобразени с променящите се нужди на динамично развиващата се национална и световна индустрия.

Постигнатите резултати от работата показват усилията на академичната общност в отстояването на високи стандарти в преподавателската и научно- изследователската работа. Университетът се развива в посока все по-активно сътрудничество с бизнеса и новаторски подход към обучението на студентите, с цел по-успешната им професионална реализация. Това е от изключително важно значение за устойчивост и конкурентоспособност на образователната институция както на вътрешния, така и на европейския, и на световните пазари.


образование качество транспорт стратегия за развитиеeducation quality transport development strategyДаниела Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] Godishen doklad na rektora na VTU „Todor Kableshkov”, 2018 g., www.vtu.bg
( [1] Годишен доклад на ректора на ВТУ „Тодор Каблешков”, 2018 г., www.vtu.bg )

[2] Gergova N., Benchmarking - instrument za otsenka i analiz na kachestvoto na vissheto obrazovanie v Balgariya, ISBN 978–954–12–0258-6, 2019g.
( [2] Гергова Н., Бенчмаркинг - инструмент за оценка и анализ на качеството на висшето образование в България, ISBN 978–954–12–0258-6, 2019г. )

[3] Daniela Todorova, Petar Kolev, Nina Gergova, Internatsionalizatsiya na vissheto obrazovanie – razvitie chrez universitetsko satrudnichestvo na obuchenieto na badeshti kadri za transportnata sistema, sp. Mehanika Transport Komunikatsii, br. 3/1, 2018, str. 01-07, ISSN 1312-3823
( [3] Даниела Тодорова, Петър Колев, Нина Гергова, Интернационализация на висшето образование – развитие чрез университетско сътрудничество на обучението на бъдещи кадри за транспортната система, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, стр. 01-07, ISSN 1312-3823 )

[print], ISSN 2367-6620

[online]

[4] Strategiya za razvitie na vissheto obrazovanie v Republika Balgariya za perioda 2014-2020g., https://www.mon.bg/
( [4] Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020г., https://www.mon.bg/ )

[5] Kolev P., Todorova D., Visshe transportno uchilishte „Todor Kableshkov” – moderno obrazovanie i profesionalizam, Nauchno metodichesko spisanie ”Profesionalno obrazovanie”, izd. ”Az Buki”, MON, Sofiya, kn. 5, 2012, ISSN 1314-555H, str. 404-412
( [5] Колев П., Тодорова Д., Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” – модерно образование и професионализъм, Научно методическо списание ”Професионално образование”, изд. ”Аз Буки”, МОН, София, кн. 5, 2012, ISSN 1314-555Х, стр. 404-412 )

[6] Kolev P., Todorova D., Gergova N., E-Learning and the Liaison with the Business – Todor Kableshkov University of Transport Goals, MEST (Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 2, 2014, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171, стр. 95-101, The MEST Journal is indexed in Google Scholar and registered in DOI system by CrossRef with DOI 10.12709/issn.2334-7058.

[7] Ministerstvo na obrazovanieto i naukata, Reytingova sistema 2019g., http://rsvu.mon.bg
( [7] Министерство на образованието и науката, Рейтингова система 2019г., http://rsvu.mon.bg )

[8] Natsionalna agentsiya za otsenyavane i akreditatsiya, https://www.neaa.government.bg/
( [8] Национална агенция за оценяване и акредитация, https://www.neaa.government.bg/ )

[9] Natsionalen statisticheski institut, www.nsi.bg
( [9] Национален статистически институт, www.nsi.bg )

[10] Daniela Todorova, Nina Gergova, Marya Hristova, Vojtech Kollar, Stanislav Filip, Lubica Filipova, Monography - Benchmarking Model – Intelligent Portfolio For Quality Measurement And Management Of Education At Bulgarian And Slovakia Higher Schools, ISBN 978-954-12-0260-9, 2019, Sofia, Bulgaria, Bratislava, Slovakia

[11] Todorova D., Kolev P., Gergova N., Kachestvo obucheniya i konkurentosposobnost Vysshego transportnogo uchilishta im. Todora Kableshkova na rynke obrazovatelnyh uslug, X Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, „Pravovyye i upravlencheskie problemy deyatelnosti gosudarstva i hozyaystvuyushtih subektov: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt” 19-22 aprel 2015g., Domodedovo, BBN 978-5-4253-0802, Moskva, Integratsiya 2015 UDK 338.24 (082), str. 16, 2015
( [11] Todorova D., Kolev P., Gergova N., Качество обучения и конкурентоспособность Высшего транспортного училища им. Тодора Каблешкова на рынке образовательных услуг, X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2015г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082), стр. 16, 2015 )

[12] Veselinov Yotsov, Ivo; Lutzkanova, Siyana. Some Features of the Investment Process and International Investment Projects in the Conditions of Bulgarian Economy and Politics, Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 2 (2016 9) 325-341, ISSN 2313-6014, pp. 325-341avalable at http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/20105

[13] Yotsov, I. Usloviya za razvitie na ikonomicheskite koridori v Evraziya: myasto i rolya na republika Balgariya pri realiziraneto na kontseptsiyata za izgrazhdane na ikonomicheski koridori // Varna: E-Litera Soft, 2018
( [13] Йоцов, И. Условия за развитие на икономическите коридори в Евразия: място и роля на република България при реализирането на концепцията за изграждане на икономически коридори // Варна: Е-Литера Софт, 2018 )

[14] Boyan Mednikarov, Siyana Lutzkanova, Ivo Yotsov. Overview on some political aspects for Bulgaria in the context of the new Eurasian economic corridors, Global perespectives in MET: Towards Sustainable, Green and Integrated Maritime Transport, Nikola Vaptsarov Naval Academy, 2017/10, ISBN 978-954-8991-95-7, pp. 426-438

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie