Научный доклад ID 1728 : 2018/3
РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГЕТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В КОРАБНИТЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН МНОГОФАКТОРЕН ПОДХОД

Гинка Иванова, Валентин Гюров, Румен Киров

При експлоатацията на корабите, морските организации въвеждат правила и стандарти, най-често създадени на базата на критерии, които са в недоста-тъчна степен научно обосновани. Навлизането на иновативните технологии с разширено използване на електронизация и компютъризация в корабните електроенергийни системи (КЕЕС), създава предпоставки за влошаване на показателите за качество на електри-ческата енергия (ПКЕЕ), електромагнитната съвместимост (ЕМС) и електроенергий-ната ефективност (ЕЕЕФ). Това налага формулиране на съвременни постановки, концеп-ции и подходи, с цел рационализиране и оптимизиране на различните енергетични процеси в КЕЕС. Прилагането на комплексен експертен подход се изразява в схващането, че освен създаване на високоефективни и практично приложими нормативни изисквания, е необходимо морските организации да осъществяват своята дейност чрез реализиране на прогресивни проектни решения с използване на високи нива на автоматизация и компю-търизация на инженерния труд.


Корабни електроенергийни системи Енергийна ефективност Режими и оптимизация в корабни електроенергийни системи.Ship Power Systems Energy Efficiency Modes and Optimization in Ships Electrical Systems.Гинка Иванова Валентин Гюров Румен Киров

BIBLIOGRAPHY

[1] Maslarov, G., Elektroenergetika i elektroobzavezhdane na koraba. Kniga vtora: Osnovi na korabnite elektroobzavezhdaniya.Varna, IK ”Steno”, 2011
( [1] Масларов, Г., Електроенергетика и електрообзавеждане на кораба. Книга втора: Основи на корабните електрообзавеждания.Варна, ИК ”Стено”, 2011 )

[2] Maslarov, G., Elektroenergetika i elektroobzavezhdane na koraba. Kniga parva : Avtomatizirani korabni elektrotsentrali, IK ”Steno” Varna, 2008
( [2] Масларов, Г., Електроенергетика и електрообзавеждане на кораба. Книга първа : Автоматизирани корабни електроцентрали, ИК ”Стено” Варна, 2008 )

[3] Butler K.L., Ehsani M., Flexible Ship Electric Power System Design, Naval Research Grant, 2002

[4] Beides H. M., Heydt G. T., Power System Harmonics Estimation, Monitoring, Electric Machines Power Systems., vol. 20, P. 93–102, 1992

[5] Castellan, S., R. Menis, and G. Sulligoi, EMTDC-Based Simulation of Harmonic Pollution in All-electric cruise liner: Analytical Approach and Experimental Validation, Electrical Engineering Research Report, No. 20, Dec. 2005

[6] Collombet C., Lupin J.M., Schonek J., Harmonic Disturbances in Networks

[7] Kuznetsov, V. , A. Grigoriev, V. Danimok, Snizhenie nesimetrii i nesinuso-idalnosti naprezhenii v elektricheskih setyah , Kiev, Naukova Dumka, 1992
( [7] Кузнецов, В. , А. Григориев, В. Данимок, Снижение несиметрии и несинусо-идальности напрежении в электрических сетях , Киев, Наукова Думка, 1992 )

[8] Adnanes A.K., Energy Efficiency in Marine Vessels, ABB 2012

[9] Mindykowski, J., Assessment of Electric Power Quality in Ships fitted with Converter Sub-systems.ISBN 83-88621-07-6, 2004

[10] Akagi, H., E. Watanabe, M. Aredes, Instantaneous Power Theory and Applications to Power Conditioning, IEEE Press, 2007, ISBN 978-0-470-10761-4

[11] Al-Tallaq, K., E. Feilat, A New Power Definition in Harmonic Distorted Power Systems, C4-102, Cigre, Paris, 2004

[12] Lloyd’s Register, Procedure for Calculation and Verification of the Energy Efficiency Design Index (EEDI), No38, 2013

[13] Lloyd’s Register, Guidelines for Determination of the Energy Efficiency Design Index, 2013

[14] Lloyd’s Register, Guidelines on Survey and Certification of the Energy Efficiency De-sign Index (EEDI)” IMO Resolution MEPC 214(63), 2012

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie