Научный доклад ID 1691 : 2018/3
ФАКТОРИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Мира Зафирова

Основната стратегическа цел на ОПТТИ 2014-2020 в областта на железопътния сектор е насочена към развитието на висококачествена железопътна инфраструктура и създаване на конкурентоспособен и привлекателен железопътен пазар спрямо другите видове транспорт в България. Програмата е съобразена както с местните специфични условия, така и с предшестващите национални и международни документи в областта.

През 90-те години на миналия век се регистрира тенденция на спад на превозваните товари и загуба на пазарен дял от страна на железницата за сметка на силната конкуренция от автомобилния транспорт.

Транспортът и съобщенията генерират 11,7% от брутната добавена стойност на страната и осигуряват пряка заетост на над 138 000 души.

За промяна на негативната развитие и утвърждаването на железопътния сектор в България е необходимо ефективното и целенасочено поведение в областта на маркетинга и пазарната политика на национално ниво. Положителни страни в тази насока са благоприятното географското разположение на страната, политическата стабилизация на Балканския полуостров, изграждането на значими инфраструктурни обекти в региона и помощта от Европейския съюз.

В доклада са разгледани специфичните особености свързани с реализирането на инвестиционната политика в железопътната инфраструктура.


железопътната инфраструктура мениджмънт маркетингrailway infrastructure marketing menagementМира Зафирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Operativna programa „Transport i transportna infrastruktura“ 2014-2020 g
( [1] Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г )

[2] „Tehnicheska pomosht za formirane na tarifna politika za dostap i izpolzvane na zhelezopatnata infrastruktura v DP NK“ZhI“ - proekt safinasiran ot evropeyskiya fond za regionalno razvitie i operativna programa „Transport“,
( [2] „Техническа помощ за формиране на тарифна политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура в ДП НК“ЖИ“ - проект съфинасиран от европейския фонд за регионално развитие и оперативна програма „Транспорт“, )

[3] Paskalev L., „ Zhelezopatniyat transport v republika balgariya i tendentsii v razvitieto na podvizhniya sastav-tyagov, tovarni i patnicheski vagoni“ sp “Mehanika Transport Komunikatsii”: tom 10, broy 3/2, 2012 g.
( [3] Паскалев Л., „ Железопътният транспорт в република българия и тенденции в развитието на подвижния състав-тягов, товарни и пътнически вагони“ сп “Механика Транспорт Комуникации”: том 10, брой 3/2, 2012 г. )

[4] Valkov R. , Faktori i predpostavki za razvitie na kombiniran transport, sp “Mehanika Transport Komunikatsii”: tom 10, broy 3/2, 2012 g. №0697,
( [4] Вълков Р. , Фактори и предпоставки за развитие на комбиниран транспорт, сп “Механика Транспорт Комуникации”: том 10, брой 3/2, 2012 г. №0697, )

[5] Valkov R. , Perspektivi za razvitie na terminalite za kombinirani prevozi, sp “Mehanika Transport Komunikatsii”: tom 10, broy 3/2, 2012 g.№ 0698,
( [5] Вълков Р. , Перспективи за развитие на терминалите за комбинирани превози, сп “Механика Транспорт Комуникации”: том 10, брой 3/2, 2012 г.№ 0698, )

[6] Boyadzhiev A. Menidzhmant na stroitelna firma
( [6] Бояджиев А. Мениджмънт на строителна фирма )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie