Научный доклад ID 1680 : 2018/3
АНАЛИЗ НА НОРМИТЕ ЗА ТРАМВАЙНИЯ РЕЛСОВ ПЪТ И ХОДОВАТА ЧАСТ НА ТРАМВАЙНИТЕ МОТРИСИ В ГРАД СОФИЯ

Емил М. Михайлов, Владимир Жеков

В настоящият материал се съпоставят и анализират действащите норми за трамвайния релсов път и ходовата част на трамвайните мотриси работещи в град София. Проучването е направено при търсене на причините за различните по тип и степен износвания на релсите и трамвайните колела. Разглеждат се правилниците определящи изискванията за трамвайния релсов път и ходовата част на трамваите. Не е установена връзка при въвеждането на различните норми. В материалът са съпоставени нормите и е направен анализ по критерия „еквивалентна коничност”, също така е взето предвид по-ранно изследване на проблема. Разгледани са възможните девет комбинации на граничните размери на колоосите в участък от релсовия път изграден с улейни и виньолови релси. Установено е, че при коловоз изграден с улейни релси в два от вариантите може да настъпи заклинване на колооста. При долен допуск на коловоза и горен допуск на колооста има заклинване по работната страна на ребордите. При горен допуск на коловоза и долен допуск на колооста контакт на челото на реборда на колелото и реборда на релсата се появява значително преди достигане на работната част на реборда на другото колело с главата на релсата. Анализът на проблема чрез критерия „еквивалентна коничност” показва, че при тези варианти има и неблагоприятен контакт между коловоза и колооста. На базата на тези анализи се препоръчва синхронизиране на правилниците за трамвайния релсов път и ходовата част трамвайните мотриси.


трамвайна мотриса коловоз норми трамваен релсов път колоосиtramway car track norms tramway rail track wheelsetsЕмил М. Михайлов Владимир Жеков

BIBLIOGRAPHY

[1] „Pravilnik s tehnicheski iziskvaniya i normi za tramvaen relsov pat”, Stolichna obshtina, SKGT EAD, Sofiya, 2000 g.
( [1] „Правилник с технически изисквания и норми за трамваен релсов път”, Столична община, СКГТ ЕАД, София, 2000 г. )

[2] „Pravilnik za tehnicheskata eksploatatsiya na tramvaite”, SGNS, Tehnika, 1974 g.
( [2] „Правилник за техническата експлоатация на трамваите”, СГНС, Техника, 1974 г. )

[3] „Instruktsiya za koloosite na tramvaynite motrisi”, ObF „Tramkar – Sofiya”, 1994 g.
( [3] „Инструкция за колоосите на трамвайните мотриси”, ОбФ „Трамкар – София”, 1994 г. )

[4] UIC 519:2004, Method for determining the equivalent conicity, 2004

[5] BS EN 15302:2008 A1:2010, Railway applications - Method for determining the equiv-alent conicity, 2010

[6] Atmadzhova D., A Methodology for Determining the Causes of Rolling Stock Derailment Nis, XVIІ SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE ON RAILWAYS RAILCON ”16, Serbia and Montenegro Faculty of Mechanical Engineering University of Nis, 2016

[7] Atmadzhova D., Processes and dependencies related to NADAL’s FORMULA IX Inter-national Scientific Conference HEAVY MACHINERY 2017, Zlatibor, Serbia, 2017, pp.E7-E16

[8] Atmadzhova D., „Privezhdane v nominalen vid na kriteriya protiv deraylirane na zhelezopatni vozila”, NK s mezhdunarodno uchastie BulTrans-2017 na TU-Sofiya, 2017 g.
( [8] Атмаджова Д., „Привеждане в номинален вид на критерия против дерайлиране на железопътни возила”, НК с международно участие BulTrans-2017 на ТУ-София, 2017 г. )

[9] Atmadzhova D., „Opredelyane kriteriya za deraylirane na zhelezopatna koloos. Kva-zistatichen analiz na koloos”, Elektronno spisanie Mehanika Transport Komunika-tsii, 2001, tom 3, ID: 579, str. VІ 35-VІ 41.
( [9] Атмаджова Д., „Определяне критерия за дерайлиране на железопътна колоос. Ква-зистатичен анализ на колоос”, Електронно списание Механика Транспорт Комуника-ции, 2001, том 3, ID: 579, стр. VІ 35-VІ 41. )

[10] Atmadzhova D., „Analiz na matematicheski izrazi za opredelyane kriteriya za deray-lirane na zhelezopatna koloos”, Elektronno spisanie Mehanika Transport Komunika-tsii, 2001, tom 3, ID: 580, str. VІ 42-VІ 49.
( [10] Атмаджова Д., „Анализ на математически изрази за определяне критерия за дерай-лиране на железопътна колоос”, Електронно списание Механика Транспорт Комуника-ции, 2001, том 3, ID: 580, стр. VІ 42-VІ 49. )

[11] Zhekov V., „Analiz na vazmozhnostite za podobryavane dalgotraynostta na konst-ruktsiyata na gradskiya relsov pat”, Disertatsiya, VTU“ Todor Kableshkov“, Sofiya, 2018 g.
( [11] Жеков В., „Анализ на възможностите за подобряване дълготрайността на конст-рукцията на градския релсов път”, Дисертация, ВТУ“ Тодор Каблешков“, София, 2018 г. )

[12] Mihaylov E., „Sapostavka na normite za tramvayna koloos i kolovoz s mezhdurel-sie 1009 mm, izgraden s uleyni relsi.”, HHІІ mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Transport 2015”, VTU, Borovets, 2015 g.
( [12] Михайлов Е., „Съпоставка на нормите за трамвайна колоос и коловоз с междурел-сие 1009 mm, изграден с улейни релси.”, ХХІІ международна научна конференция „Транспорт 2015”, ВТУ, Боровец, 2015 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie