Научный доклад ID 1626 : 2018/3
КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В ТРАНСПОРТНИЯ ОТРАСЪЛ

Васко Ананиев Василев

Целта на доклада е да се представят най-важните ключови показатели за ефективността, които могат да се използват в процеса на управление на човешкия капитал в транспортния отрасъл. Избрана е такава комбинация от показатели, които да представят адекватно ситуацията и в същото време, да позволят на работодателя да определи причините за потенциално несъответствие. Най-важните презумпции са, че се използват представителни показатели и се анализира правилният набор от данни за човешките ресурси. Конфигурирана е структурата на цялостния анализ, който да обхваща по-важните групи показатели, а именно индикатори за мотивация на заетите, индикатори за набиране и селектиране на персонал, основни съотношения на възнагражденията, ефективност на работата, развитие на човешкия капитал.

Предложена е система KPI (Key Performance Indicators) за функционално проследяване на ефективността на процеса на управление на човешкия капитал. KPI системата включва 15 с описани:

- начин на измерване?

- метод за събиране на данни,

- формула за изчисляване,

- честота на изчислението,

Представени са също така и основните направления за концептуално разработване и внедряване на системата в действащо предприятие.

Извършената работа позволява да се направят следните по-важни изводи: определянето на цели и оценяването на ефективността на управлението и функционирането на човешкия капитал е много сложен процес, модерното управление изисква подходящи служители, високо ниво информационни технологии, както и пълната ангажираност и готовност на висшите мениджъри да участват пълноценно в установяването на процеса и да гарантират качествено изпълнение чрез личен ангажимент и авторитет.


човешки капитал индикатори за успех ефективност мотивация развититеhuman capital performance indicators efficiency motivation developmentВаско Ананиев Василев

BIBLIOGRAPHY

[1] Anderson, K. (2011). Metrics pave the path to world class.

[online] Managing accounts payable.ISSN 1080-5753.

[2] Bauer, K. (2004). The Power of metrics - KPIs: Not all metrics are created equal. DM Review

[3] Eckerson, W.W. (2009). Performance Management Strategies. Business Intelligence Journal,

[4] Huselid, M. A., Becker, B. E. & Beatty, R. (2005). The workforce scorecard. Boston: Harvard Business School Press.

[5] Ulrich, D. & Brockbank, W. (2005). The HR value proposition. Massachusetts: Harvard Business School Publishing.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie