Научный доклад ID 1624 : 2018/3
ОТНОСНО НЯКОИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С КОНЦЕСИЯТА НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

Валентина Станева, Тонко Петков, Йовко Йоцев, Христо Станев

Обявената с РМС №419/20.05.2016 г. процедура за предоста¬вяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София”¬ – публична държавна собственост бе прекратена с РМС №193/06.04.2017 г.

В доклада се анализират недостатъците на прекратената процедура. Дават се препоръки за преодоляването им при следваща процедура. Прекратената процедура предвижда предоставяне на концесия за услуга, но предвиденото изграждане на нов пътнически терминал е строителство и би следвало да има концесия за строителство. Недостатък е предвиденото развитие на летище София да се базира на Генерален план, предложен от концесионера, а не на база на задание на концедента (държавата).

Обявеният срок на концесията беше близо два пъти по-голям от срока на откупуване на инвестициите на концесионера, което противоречи на нормална икономическа логика, основана на ползите за държавата. Предвиденият механизъм за формиране на годишните концесионни плащания беше в несъответствие с чл. 4 на Директива /96/67/ ЕО и чл. 48и от Закона за гражданското въздухоплаване с оглед разходоориентираността на съответните такси и забраната за смесване на паричните потоци, свързани с летищни такси и наземно обслужване.

Заложеното прехвърляне на средства, събрани от дейности в един вид транспорт (въздушен) в друг вид транспорт – наземен е в конфликт със стандартите на ИКАО и националната нормативна уредба, свързана с летищните такси.


концесия на летище летищни такси нормативна уредбаairport concession airport taxes and fees regulatory baseВалентина Станева Тонко Петков Йовко Йоцев Христо Станев

BIBLIOGRAPHY

[1] RMS №419/20.05.2016 g. Za otkrivane na protsedura za predosta¬vyane na kontsesiya za usluga na obekt „Grazhdansko letishte za obshtestveno polzvane Sofiya”¬ – publichna darzhavna sobstvenost.
( [1] РМС №419/20.05.2016 г. За откриване на процедура за предоста¬вяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София”¬ – публична държавна собственост. )

[2] RMS №193/06.04.2017 g. Za prekratyavane na protsedurata za predostavyane na kontsesiya za usluga na obekt „Grazhdansko letishte za obshtestveno polzvane Sofiya” – publichna darzhavna sobstvenost, otkrita s Reshenie № 419 na Ministerskiya savet ot 2016 g.
( [2] РМС №193/06.04.2017 г. За прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София” – публична държавна собственост, открита с Решение № 419 на Министерския съвет от 2016 г. )

[3] Direktiva 2014/23/ES na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 26 fevruari 2014 godina za vazlagane na dogovori za kontsesiya (OV L 94, 28.3.2014 g., str. 1), izmenena s Delegiran reglament (ES) 2015/2172 na Komisiyata ot 24 noemvri 2015 godina, L 307, str.9/25.11.2015 g. , Delegiran reglament (ES) 2017/2366 na Komisiyata ot 18 noemvri 2017 godina, L 337, str. 21/19.12.2017 g.
( [3] Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1), изменена с Делегиран регламент (ЕС) 2015/2172 на Комисията от 24 ноември 2015 година, L 307, стр.9/25.11.2015 г. , Делегиран регламент (ЕС) 2017/2366 на Комисията от 18 ноември 2017 година, L 337, стр. 21/19.12.2017 г. )

[4] Zakon za kontsesiite (Obn. DV. br.96 ot 1 dekemvri 2017g., dop. DV. br.103 ot 28 dekemvri 2017g., izm. DV. br.7 ot 19 yanuari 2018g., izm. DV. br.15 ot 16 fevruari 2018g.).
( [4] Закон за концесиите (Обн. ДВ. бр.96 от 1 декември 2017г., доп. ДВ. бр.103 от 28 декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 януари 2018г., изм. ДВ. бр.15 от 16 февруари 2018г.). )

[5] Zakon za kontsesiite ot 2006 g. (Obn. DV. br.36 ot 2006g., posl.izm. DV. br.43 ot 2016g., otm. DV. br.96 ot 2017g.).
( [5] Закон за концесиите от 2006 г. (Обн. ДВ. бр.36 от 2006г., посл.изм. ДВ. бр.43 от 2016г., отм. ДВ. бр.96 от 2017г.). )

[6] Proekt na dogovor za predostavyane na kontsesiya za usluga na obekt „Grazhdansko letishte za obshtestveno polzvane Sofiya” – publichna darzhavna sobstvenost/Prilozhenie № 20 kam trazhnite dokumenti.
( [6] Проект на договор за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София” – публична държавна собственост/Приложение № 20 към тръжните документи. )

[7] do_vsichki_zainteresovani_lica_20.pdf/ https://www.mtitc.government.bg/ upload/Docs /2016-09/do_vsichki_zainteresovani_lica_20.pdf

[8] Direktiva 96/67/EO na Saveta ot 15 oktomvri 1996 godina otnosno dostap do pazara na nazemni uslugi v letishtata na Obshtnostta.
( [8] Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 година относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността. )

[9] Zakon za grazhdanskoto vazduhoplavane(Obn. DV. br.94 ot 1972g., posledno izm. i dop. DV. br.96 ot 1 2017g.).
( [9] Закон за гражданското въздухоплаване(Обн. ДВ. бр.94 от 1972г., последно изм. и доп. ДВ. бр.96 от 1 2017г.). )

[10] Naredbata za taksite za izpolzvane na letishtata za obshtestveno polzvane i za aeronavigatsionno obsluzhvane v Republika Balgariya (Obn. DV. br.2 ot 8 yanuari 1999g., posledno izm. DV. br.20 ot 6 mart 2018g.).
( [10] Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България (Обн. ДВ. бр.2 от 8 януари 1999г., последно изм. ДВ. бр.20 от 6 март 2018г.). )

[11] Finansovo-ikonomicheski analiz za predostavyane na kontsesiya na grazhdansko letishte za obshtestveno polzvane Sofiya, „Topik serviz“ AD/Sofiya 2015 g.
( [11] Финансово-икономически анализ за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София, „Топик сервиз“ АД/София 2015 г. )

[12] Zakon za darzhavniya byudzhet na Republika Balgariya za 2017 g. (Obn. DV. br.98 ot 2016g., izm. DV. br.58 ot 2017g.).
( [12] Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (Обн. ДВ. бр.98 от 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 2017г.). )

[13] Zakon za darzhavniya byudzhet na Republika Balgariya za 2018 g. (Obn. DV. br.99 ot 2017g.).
( [13] Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. (Обн. ДВ. бр.99 от 2017г.). )

[14] Zakon za Darzhavniya fond za garantirane ustoychivost na darzhavnata pensionna sistema.
( [14] Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. )

[15] Proektobyudzhet za 2018 g. i aktualizirana byudzhetna prognoza za 2019 i 2020 g. v programen format/Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata, septemvri 2017 g.
( [15] Проектобюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 и 2020 г. в програмен формат/Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, септември 2017 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie