Научный доклад ID 1621 : 2018/3
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА КАЧЕСТВО В СЕКТОР ТРАНСПОРТ

Влада Живанович, Мохамед Омар Елсая, Нада Живанович, Лайт Несеф

Необходимостта от високо качество при индустриалното производство по отношение на технология, организация, управление и екология, като ключови фактори за развитието на транспортния сектор, определят нуждата от въвеждане на определени критерии при развитието на бизнеса.

Въвеждането на система за качеството предполага, че ръководството на компаниите са създали стратегия, която да отговаря на съвременните потребности на потребителите.

Целта на настоящата разработка е да се направят анализи, да се апробират и да се представят резултатите от изследване, което има за цел да разгледа процеса управление като фактор за качество на превозните услуги.

Като цяло процесът на управление на компаниите не е със стратегическа насоченост, така, че да отговори на потребностите на пазара. От съществено значение е разглеждането на процеса на управление от икономическа, качествена и екологична гл. т.

Основна цел е произвежданите продукти, отговаряйки на стандартите за качество, да задоволяват потребностите на клиентите и обществото.

Стратегията за успешен бизнес мениджмънт от гл. т. на непрекъснато развитие на системите за качество задължително трябва да е съпроводена с анализи, прогнози и изводи.

Постигнатите резултати при изследването ще спомогнат да се оценят възможностите и заплахите, които стоят пред компаниите, както и техните силни и слаби страни, както и ще допринесат за реално оценяване на развитието на индустриалния сектор.

Целта на доклада е да се набележат ключови фактори, които имат отношение към системата за управление на качеството в транспорта, като качество на технологиите, организация, стратегия.


ефективно управление организация стратегия екология стандарти система за качеството и транспорт.Efficient management organization strategy ecology standards quality system and transport.Влада Живанович Мохамед Омар Елсая Нада Живанович Лайт Несеф

BIBLIOGRAPHY

[1] sq.org/learn-about-quality/history-of-quality/overview/total-quality.html

[2] www.uwarterloo.com/human-resources

[3] https://www.bing.com/search?q=perfomance+ma...

[4] https://www.bing.com/search?q=perfomance+ma... 2014.

[5] http:/ www.lean.org/ workshops/workskopscription.ctm

[6] http://research.universalessays.com/wp-cont...

[7] http://www.assignmentpoint.com/wp-content/u...

[8] Seifert, J.(2017)., Frontiers in Ecology and the Environment, Volume 15, Issue 10, SAD, pp. 530.

[9] A guide to survival strategy at (www.strategy. gov.uk)

[10] http://www.ngsslifescience.com/biology_less...

[11] Živanović, N., Živanović, V. (2015)., Total Quality management, Faculty of Business industrial management, University ”UNION – Nikola Tesla” Belgrade, pp. 122.

[12] https://www.bsigroup.com/en-US/ISO-14001-En...

[13] www.qaulitymag.com/products

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie