Научный доклад ID 1575 : 2018/4
ТРУДОВ ПАЗАР В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР НА Р БЪЛГАРИЯ –ХАРАКТЕРИСТИКА, СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ

Даниела Тодорова, Димитър Тодоров

Транспортният сектор оказва пряко влияние върху развитието на икономиката на страната, както и върху размера на създавания БВП и заетостта.

В разработка се изследва влиянието на икономическата криза върху трудовия пазар, като акцентът е поставен на отражението в транспортния сектор. Разглеждат се въпроси за икономическата същност на безработицата, безработните лица, коефициентът на безработица. На основата на сравнителен анализ се представят проблеми относно тенденциите и перспективите на трудовия пазар в България. Разгледани са въпроси свързани с политика на заетост в транспортната система и трудовите процеси в транспорта.

Представят се възможностите за насърчаване на заетостта, повишаване на конкурентоспособността на транспортните фирми, както на националния, така и на международния транспортен пазар. Извършен е анализ на транспортните предприятия по видове транспорт. Показва се обща информация за пазара на труда в транспортния сектор, като са разгледани основните тенденции в развитието му и са определени факторите на влияние.

Пазарът на труда в транспортния сектор на Република България има важно икономическо и социално значение, както за стабилността на икономиката, така и за обществото, защото влияе върху развитието на страната и качеството на живота.


трудов пазар безработица транспорт заетостlabor market unemployment transport employmentДаниела Тодорова Димитър Тодоров

BIBLIOGRAPHY

[1] Ganev, P., Zaetost po vreme na kriza, Institut za pazarna ikonomika, 2012g.
( [1] Ганев, П., Заетост по време на криза, Институт за пазарна икономика, 2012г. )

[2] Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata, www.mtitc.government.bg
( [2] Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, www.mtitc.government.bg )

[3] Natsionalen statisticheski institut, http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=10
( [3] Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=10 )

[4] Operativna programa „Transport i transportna infrastruktura” 2014-2020 g., http://www.optransport.bg/page.php?c=209
( [4] Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., http://www.optransport.bg/page.php?c=209 <... )

[5] Strategiya „Evropa 2020” – strategiya na ES za inteligenten, ustoychiv i priobshtavasht rastezh, http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm
( [5] Стратегия „Европа 2020” – стратегия на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm )

[6] Kolev P., Metod na tsentrovite ravnini –modelirane na nesmutenoto dvizhenie na kontinualno – diskretni valovi sistemi s posledovatelna periodichna struktura, Mehanika na mashinite, ISSN 0861-9727, 2005
( [6] Колев П., Метод на центровите равнини –моделиране на несмутеното движение на континуално – дискретни валови системи с последователна периодична структура, Механика на машините, ISSN 0861-9727, 2005 )

[7] Kolev P., Modelirane dvizhenieto na motoped v neholonomna postanovka, Sp. Mehanika transport komunikatsii 2015, ISSN 1312 – 3823 (print) i ISSN 2367-6620 (online).
( [7] Колев П., Моделиране движението на мотопед в нехолономна постановка, Сп. Механика транспорт комуникации 2015, ISSN 1312 – 3823 (print) и ISSN 2367-6620 (online). )

[8] Nikolov St.,V. Nedev, Kolev P., An investigation of complex rigit bodi motion, sp. Mehanika Transport Komunikatsii 2014, ISSN 1312 – 3823 (print) i ISSN 2367-6620 (online).
( [8] Nikolov St.,V. Nedev, Kolev P., An investigation of complex rigit bodi motion, сп. Механика Транспорт Комуникации 2014, ISSN 1312 – 3823 (print) и ISSN 2367-6620 (online). )

[9] Kirova A., Transport, globalizatsiya i mezhdunarodna targoviya, Academic Journal ”Mechanics, Transport, Communications”, Volume 11, Issue 3/2013, Part I, ISSN 1312-3823
( [9] Кирова А., Транспорт, глобализация и международна търговия, Academic Journal ”Mechanics, Transport, Communications”, Volume 11, Issue 3/2013, Part I, ISSN 1312-3823 )

[10] Kirova A., The HSR as an innovative and ecological mode of transport, MEST Journal, DOI 10.12709/issn.2334-7058, http://mest.meste.org/MEST_Najava/IX_Kirova... ISSN 2334-7171

[11] Krastanov Kr., Metro Expansion drives forward - interview with the CEO of Metropolitan – Mr. Bratoev, Metro Report, June, 2011

[12] Krastanov Kr., Building Bulgaria’s Roads, World Highways May 2010

[13] Krastanov Kr., Bulgaria at the crossroads, World Highways magazine, January/February 2005

[14] Krastanov Kr., Sofia plans extensive metro expansion, IRJ – International Railway Journal, August 2008, Volume 48, Issue 8

[15] Nikolay Georgiev, ”Integriran i sistemen podhod kam eksploatatsionnata bezopasnost na zhelezopatniya transport”, Monografiya, Godishnik na VTU „Todor Kableshkov”, 6/2015, ISBN: 1312-362X.
( [15] Николай Георгиев, ”Интегриран и системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт”, Монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, ISBN: 1312-362X. )

[16] Georgiev N., Guidelines for achieving successful decision-making on risk acceptance in rail transport undertakings, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 163-172, 2015

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie