Научный доклад ID 1568 : 2018/4
СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ

Снежана Карипова

Увеличаващата се мобилност на пътници и товари, поражда множество предизвикателства, свързани с транспортния процес и неговата ефективност, качество на услуги, безопасност и екологично влияние. За да бъде подобрена текущата обстановка, както и бъдещето развитие на транспортната среда, интелигентни транспортни системи (ИТС) биват прилагани все по-често. Те позволяват повишаване на безопасността и ефективността на превозната дейност, усъвършенстване на управлението на транспортната инфраструктура, подобряване на екологосъобразността на различните видове транспортни средства, както и осигуряване на непрекъснатост на транспортния процес. Въвеждането на ИТС в България е свързано с прилагането на редица нормативни изисквания на Европейската нормативна рамка. Този доклад има за цел да разгледа същността на ИТС, както и целите им на прилагане, представяйки някои от основните услуги предлагани от ИТС, които биват използвани за преодоляване на съществуващите проблеми в транспортната мрежа и нейното по-нататъшно развитие.


интелигентни транспортни системи същност цели.inteligent transportation systems nature objectives.Снежана Карипова

BIBLIOGRAPHY

[1] Nikolova, H. Inteligentni transportni sistemi. Politika i praktika za vnedryavane. Sofiya, 2017.
( [1] Николова, Х. Интелигентни транспортни системи. Политика и практика за внедряване. София, 2017. )

[2] Evropeyska komisiya. Prevoz na tovari v Evropa: novite initsiativi na Komisiyata za po-golyama efektivnost i ustoĭchivost. IP/07/1550, Bryuksel, 2007.
( [2] Европейска комисия. Превоз на товари в Европа: новите инициативи на Комисията за по-голяма ефективност и устойчивост. IP/07/1550, Брюксел, 2007. )

[3] Krastanov, K., Georgieva, P. Inteligentni transportni sistemi v oblastta na avtomobilniya transport i vrazka s ostanalite vidove transport. Mehanika Transport Komunikatsii, 2014.
( [3] Кръстанов, К., Георгиева, П. Интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и връзка с останалите видове транспорт. Механика Транспорт Комуникации, 2014. )

[4] Kolev P., Todorova D., Inteligentni transportni sistemi – faktor za ustoychivoto razvitie na transporta, STUDIYa, Nauchno spisanie ”Ikonomicheska misal”, izd. ”Institut za ikonomicheski izsledvaniya na BAN”, Sofiya, kn. 3, 2016, ISSN 0013-2993, str. 120-140. Spisanieto e indeksirano i referirano ot Jurnal of Economic Literature/EconLit, izdaniya na amerikanskata ikonomicheska asotsiatsiya AEA i RePE
( [4] Колев П., Тодорова Д., Интелигентни транспортни системи – фактор за устойчивото развитие на транспорта, СТУДИЯ, Научно списание ”Икономическа мисъл”, изд. ”Институт за икономически изследвания на БАН”, София, кн. 3, 2016, ISSN 0013-2993, стр. 120-140. Списанието е индексирано и реферирано от Jurnal of Economic Literature/EconLit, издания на американската икономическа асоциация AEA и RePE )

[5] Communication from the Commission: Action Plan for the Deployment of Intelligent Transport Systems in Europe. 2008. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/A...

[6] Evropeyska komisiya. Direktiva 2010/40/ES na Evropeyskiya parlament i na Saveta. Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz, 2010, L-207.
( [6] Европейска комисия. Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Официален вестник на Европейския съюз, 2010, L-207. )

[7] Evropeyska komisiya. Reglament (EO) №661/2009 na Evropeyskiya parlament i na saveta. Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz, 2009. L-200.
( [7] Европейска комисия. Регламент (ЕО) №661/2009 на Европейския парламент и на съвета. Официален вестник на Европейския съюз, 2009. L-200. )

[8] Todorova D., „Inteligentnite transportni sistemi – vazmozhnost za ustoychivo razvitie na obshtestveniya transport”, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Tehnologii i nauka za ustoychivo morsko razvitie, 13-14 may, Varna, str. 170-175, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3
( [8] Тодорова Д., „Интелигентните транспортни системи – възможност за устойчиво развитие на обществения транспорт”, Международна научна конференция „Технологии и наука за устойчиво морско развитие, 13-14 май, Варна, стр. 170-175, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3 )

[9] Intelligent Transportation Systems for Sustainable Development in Asia and the Pacific. 2015. http://www.unescap.org/resources/intelligen...

[10] The Intelligent Transport Systems (ITS) Practitioners’ Guide To Europe. 2011. http://its-uk.org.uk/wp-content/uploads/201...

[11] Todorova D., Kolev P., „Intellektualnyye transportnyye sistemy. Modelirovanie dinamicheskih transportnyh potokov pri kriticheskom perehode: uskorenie – zamedlenie”, (Inteligentni transportni sistemi. Modelirane na dinamichni transportni pototsi pri kritichniya prehod: uskorenie – zakasnenie), 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, str. 677-684, 2015, ISBN 978-80-554-1023-4
( [11] Todorova D., Kolev P., „Интеллектуальные транспортные системы. Моделирование динамических транспортных потоков при критическом переходе: ускорение – замедление”, (Интелигентни транспортни системи. Моделиране на динамични транспортни потоци при критичния преход: ускорение – закъснение), 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, стр. 677-684, 2015, ISBN 978-80-554-1023-4 )

[12] Todorova D., Kolev P., Intelligent Transport Systems - Tools For Achieving Sustainable Development Of Transport Sector, 11 Mezhdunarodna nauchna konferentsiya, Bratislava, Slovakia, ISBN:978-80-89654-23-9, str. 334-343, 2015
( [12] Todorova D., Kolev P., Intelligent Transport Systems - Tools For Achieving Sustainable Development Of Transport Sector, 11 Международна научна конференция, Bratislava, Slovakia, ISBN:978-80-89654-23-9, стр. 334-343, 2015 )

[13] Kolev P., Todorova D., Modelirovanie transportnyh potokov na intellektualnyye transportnyye sistemy pri dinamicheskie transportnyh protsesov), XI Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, „Pravovyye i upravlencheskie problemy deyatelnosti gosudarstva i hozyaystvuyushtih subektov: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt” 19-22 aprel 2016g., Domodedovo, BBN 978-5-4253-0802, Moskva, Integratsiya 2016 UDK 338.24 (082), str. 12, 2016g.
( [13] Kolev P., Todorova D., Моделирование транспортных потоков на интеллектуальные транспортные системы при динамические транспортных процесов), XI Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2016г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2016 УДК 338.24 (082), стр. 12, 2016г. )

[14] Todorova D., Kolev P., Otsenka ekonomicheskoy effektivnosti primeneniya intelligentnyh transportnyh sistem, XII Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, „Pravovyye i upravlencheskie problemy deyatelnosti gosudarstva i hozyaystvuyushtih subektov: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt” 04-06 aprel 2018g., Domodedovo, BBN 978-5-4253-0802, Moskva, Integratsiya 2018 UDK 338.24 (082), 2018g.
( [14] Todorova D., Kolev P., Оценка экономической эффективности применения интеллигентных транспортных систем, XII Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 04-06 апрель 2018г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2018 УДК 338.24 (082), 2018г. )

[15] Kolev P., Modelirane dvizhenieto na motoped v neholonomna postanovka, Sp. Mehanika transport komunikatsii 2015, ISSN 1312 – 3823 (print) i ISSN 2367-6620 (online).
( [15] Колев П., Моделиране движението на мотопед в нехолономна постановка, Сп. Механика транспорт комуникации 2015, ISSN 1312 – 3823 (print) и ISSN 2367-6620 (online). )

[16] Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes, Nauchno-prakticheskiy zhurnal “Ekonomika i upravlenie: problemy i resheniya”, str. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X
( [16] Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes, Научно-практический журнал “Экономика и управление: проблемы и решения”, стр. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X )

[17] Kolev P., PKK - METOD NA RAZDELYaNE NA DVIZhENIYaTA V ELASTODINAMIKATA NA MANIPULATsIONNI I VALOVI SISTEMI, Monografiya, VTU Todor Kableshkov, ISDN 978-954-12-0257-9, 2018
( [17] Колев П., ПКК - МЕТОД НА РАЗДЕЛЯНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА В ЕЛАСТОДИНАМИКАТА НА МАНИПУЛАЦИОННИ И ВАЛОВИ СИСТЕМИ, Монография, ВТУ Тодор Каблешков, ISDN 978-954-12-0257-9, 2018 )

[18] Kirsanov S., Safonov E., Kolev P., Todorova D., Gergova N., Vang Bo, Predostavlenie gosudarstvennyh i munitsipalnyh uslug v sfere gorodskogo passazhirskogo transporta v Rossii i Bolgarii, Moskva, Rossiya, 2018g., str. 185, ISBN 978-5-6040214-1-5
( [18] Кирсанов С., Сафонов Е., Колев П., Тодорова Д., Гергова Н., Ванг Бо, Предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере городского пассажирского транспорта в России и Болгарии, Москва, Россия, 2018г., стр. 185, ISBN 978-5-6040214-1-5 )

[19] Kirova A., Otsenka na logistichnata gotovnost na transportnata infrastruktura, Nauchno spisanie ”Mehanika, transport, komunikatsii”, tom 11, br. 2, 2014 g., ISSN 1312-3823,
( [19] Кирова А., Оценка на логистичната готовност на транспортната инфраструктура, Научно списание ”Механика, транспорт, комуникации”, том 11, бр. 2, 2014 г., ISSN 1312-3823, )

[20] Krastanov Kr., Avtomatiziranite parking sistemi ili kak da spestim plosht, vreme i trafik zadrastvaniya, Profesionalno za parkiraneto – spisanie na Balgarskata Parking Asotsiatsiya, yuni, 2005
( [20] Кръстанов Кр., Автоматизираните паркинг системи или как да спестим площ, време и трафик задръствания, Професионално за паркирането – списание на Българската Паркинг Асоциация, юни, 2005 )

[21] Krastanov Kr., Bulgaria reaches for the sky – interview with the Minister of Transport, Information Technology and Communications of Republic of Bulgaria, Jane’s Airport Review, issue 5, June 2010

[22] Krastanov Kr., Building Bulgaria’s Roads, World Highways May 2010

[23] Krastanov Kr., Bulgaria at the crossroads, World Highways magazine, January/February 2005

[24] Krastanov Kr., Sofia plans extensive metro expansion, IRJ – International Railway Journal, August 2008, Volume 48, Issue 8

[25] Nikolay Georgiev, ”Integriran i sistemen podhod kam eksploatatsionnata bezopasnost na zhelezopatniya transport”, Monografiya, Godishnik na VTU „Todor Kableshkov”, 6/2015, ISBN: 1312-362X.
( [25] Николай Георгиев, ”Интегриран и системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт”, Монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, ISBN: 1312-362X. )

[26] Georgiev N., Guidelines for achieving successful decision-making on risk acceptance in rail transport undertakings, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 163-172, 2015

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie