Научный доклад ID 1503 : 2017/3
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ RMR И Q СИСТЕМИТЕ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ТУНЕЛИ

Невена Ивайлова Бабунска-Иванова

Поради голямото разнообразие на скалните масиви в подземното строителство са създадени различни класификации на скалите, отчитащи действието на редица фактори. Класификациите, които намират широко приложение в световен мащаб при строителството на тунели са RMR системата на Bieniawski и Q системата на Barton.

В статията са посочени целта и задачите на настоящето изследване. В резултат е направен обзор на редица корелации между двете класификации, определени от различни автори. Приложена е дескриптивна статистика, на базата на която е получена нова зависимост на RMR с Q, използвана за тяхното съпоставяне. Определени са различни показатели на разпределение, като: средните аритметични величини, стандартните отклонения, размаха, коефициентите на вариация, асиметрия и ексцес с помощта на програмния продукт MS Excel. От направения статистически анализ на база стойностите на коефициентите на вариация, асиметрия и ексцес се установява, че извадките са приблизително еднородни и признаците имат нормално разпределение с нормален ексцес.

Извършено е сравнение на новата зависимост с тези на Bieniawski, Barton и други автори, което е онагледено с графики. Въз основа на получената зависимост на RMR с Q е определена взаимовръзката между двете класификации, която е представена в стойностно и графично изражение.


тунели класификации скален масив RMR система Q система дескриптивна статистикаtunnels classification rock massif RMR system Q system descriptive statisticНевена Ивайлова Бабунска-Иванова

BIBLIOGRAPHY

[1] Totev Y. i kolektiv. Normi za proektirane na patni i zhelezopatni tuneli, 1988.
( [1] Тотев Й. и колектив. Норми за проектиране на пътни и железопътни тунели, 1988. )

[2] Deere, D.U., Deere, D.W. The Rock Quality Designation (RQD) Index in Practice. In Rock Classification Systems for Engineering Purposes, ASTM Special Publication 984, pp. 91-101, Philadelphia, 1988.

[3] Bieniawski Z.T. Engineering Rock Mass Classifications: A Complete Manual for Engineers and Geologist in Mining, Civil, and Petroleum Engineering, Wiley, 1989.

[4] Barton N., R. Lien, J. Lunde. Engineering classification of rock masses for the design of tunnel support. Rock Mechanics 6, pp.189-236, Springer-Verlag, 1974.

[5] Bulychev N.S. Mehanika podzemnyh sooruzheniy v primerah i zadachah, ISBN 5-247-00294-6, s. 270, Nedra, 1989.
( [5] Булычев Н.С. Механика подземных сооружений в примерах и задачах, ISBN 5-247-00294-6, с. 270, Недра, 1989. )

[6] Hoek E. Practical Rock Engineering, 341 р., https://www.rocscience.com/documents/hoek/c...

[7] Palmström A., RMi – A Rock Mass Characterization System for Rock Engineering Purposes. PhD thesis, 400 p., Oslo University, Norway, 1995.

[8] Ranasooriya J., H. Nikraz. Reliability of the Linear Correlation of Rock Mass Rating (RMR) and Tunnelling Quality Index (Q). Australian Geomechanics Vol. 44, No 2, 2009.

[9] Barton N. The influence of joint properties in modelling jointed rock masses. 8th ISRM Congress, 25-29 September, Tokyo, Japan, Volume 3, pp. 1023-1032, Balkema, 1995.

[10] Makurat A., F. Løset, A. W. Hagen, L. Tunbridge, V. Kveldsvik, E. Grimstad. Äspö HRL. A deive rock mechanics model for the 380–500 m level. NGI, Oslo, 2006.

[11] Yağız S, S. Cheema. Review and comparison of rock mass classification systems. In: Pakistan Engineering Congress. PEC, 2001-2002, paper no. 629, pp. 449-460, 2001.

[12] Castro-Fresno D., R. Diego-Carrera, F. Ballester-Muñoz, J. Álvarez-García. Correlation between Bieniawski’s RMR and Barton’s Q Index in Low-Quality Soils. Revista de la Construcción . Volume 9 No 1, pр. 107–119, 2010.

[13] Hashemi M., Sh. Moghaddas, R. Ajalloeian. Application of Rock Mass Characterization for Determining the Mechanical Properties of Rock Mass: a Comparative Study. Rock Mech Rock Eng. 43:305–320 DOI 10.1007/s00603-009-0048-y, 2010.

[14] Toševski A., D. Pollak, T. Zenko, D. Aljinovicd, N. Tadejd. Some engineering properties of limestone: Tunnel Strazˇina case study (Croatia). Tunnelling and Underground Space Technology, 2010.

[15] Hossaini S., F. Nezhadshahmohamad, M. Dadkhah. Stability Assessment and Support Design for Water Deviation Binary Tunnels of Bakhtiyari Dam – Iran. 11th Underground Coal Operators Conference, pp 99-104, Australia, 2011.

[16] Laderian, A., М.А. Abaspoor. The correlation between RMR and Q systems in parts of Iran. Tunnelling Underground Space Technology, 27, pp.149-158, 2012.

[17] Ranasooriya J., M. Swe, H. Nikraz Application of Rock Mass Classification Methods to the Klong Tha Dan Project Tunnels, IJMMP Vol.3 No.1, pp. 37-46 ISSN: 2229-3124 © International Science Press, 2012.

[18] Rafiee R., M. Ataei, M. Kamali. Tunnels stability analysis using binary and multinomial logistic regression(LR).Journal of Geology and Mining Research, Vol. 5(4), pp. 97-107, 2013.

[19] Ali W., N. Mohammad, T. Mohammad. Rock Mass Characterization for Diversion Tunnels at Diamer Basha Dam, Pakistan – a design perspective. International Journal of Scientific Engineering and Technology, Volume No.3, Issue No.10, pp. 1292-1296, 2014.

[20] Caicedo A., Perez D. Correlations between the RMR and Q geomechanical classifications at “La Línea” exploratory tunnel, Colombian Central Andes. Boletín Ciencias de la Tierra, Nro. 34, pp. 42-50, ISSN 0120-3630, 2013.

[21] Jaques D., K. Rezende, E. Marques. Correlação entre os sistemas RMR e Q em maciços rochosos da mina de volta grande, sudeste do Brasil. 15 Congresso Brasileiro, 2015.

[22] Sayeed I. R. Khanna. Empirical correlation between RMR and Q systems of rock mass classification derived from Lesser Himalayan and Central crystalline rocks. International Conference on “Engineering Geology in New Millennium”, 2015.

[23] Hoek E., P. Kaiser, W. Bawden. Support of Underground Excavations in Hard Rock. ISBN10 9054101873, 225 р., A. A. Balkema, 1995.

[24] Celada, B., I. Tardáguila, P. Vrona, A. Rodriguez, Z.T. Bieniawski. Innovating Tunnel Design by an Improved Experience-based RMR System. Proc.World Tunnel Congress, ITA, Brazil, pp.60-68, 2014.

[25] Ganeva Z. Da preotkriem statistikata s IBM SPSS Statistics, s. 713, Elestra, ISBN 978-619-7292-01-5, Parvo izdanie, 2016.
( [25] Ганева З. Да преоткрием статистиката с IBM SPSS Statistics, с. 713, Elestra, ISBN 978-619-7292-01-5, Първо издание, 2016. )

[26] Mihalev Dr. Izbrani lektsii po statistika, http://math.vtu.bg/Stat.pdf
( [26] Михалев Др. Избрани лекции по статистика, http://math.vtu.bg/Stat.pdf )

[27] Karashtranova E. Formirane na ponyatiya ot opisatelnata statistika s pomoshtta na MS Excel. Trideset i vtora proletna konferentsiya na Sayuza na matematitsite v Balgariya, s.362-368, Slanchev bryag, April 2003.
( [27] Каращранова Е. Формиране на понятия от описателната статистика с помощта на MS Excel. Тридесет и втора пролетна конференция на Съюза на математиците в България, с.362-368, Слънчев бряг, Април 2003. )

[28] http://basaga.org/wiki/index?title=Pokazate...
( [28] http://basaga.org/wiki/index?title=Показате... )

[29] http://4.nsa-virtualeducation.com/U4_sport_...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie