Научный доклад ID 1464 : 2017/3
ПРАВНИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ДАНЪК „УИКЕНД“ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Валентина Станева, Любка Ценова

С приетите изменения в Закона за данък добавена стойност (ДВ бр. 97/2016 г.), в Република България се прецизира прилагането на данък „уикенд“. Целта е да се създаде механизъм за облагане на личното ползване на фирмени активи, отчитани под формата на разходи в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване такива. Направените изменения и допълнения в данъчното законодателство са обосновани с необходимостта от хармонизиране на нашето данъчно законодателство с изискванията на Директива 2006/112/ЕО (относно общата система на данъка върху добавената стойност) и с решения на Съда на Европейския съюз, засягащи косвеното облагане.

Към момента няма създадена методика за прилагане на новите законови изисквания към личното ползване на фирмени активи. Продължава и неяснотата около неговото правно прилагане и счетоводно отразяване. Съгласно указанията, дадени от НАП, има три алтернативни правни възможности, от които данъчно задължените лица могат да се възползват, ако са решили да използват стока за лични нужди, включена в стопанските им активи. Възможностите са да не се приспада данъчен кредит, да приспадат данъчен кредит, пропорционално на използването им в независимата икономическа дейност, както и да приспада данъчен кредит за стоката и за съпътстващите ползването й разходи и да начисляват данък за доставката за лични нужди.

Целта на настоящия доклад е да се предложат възможни варианти за коректно правно и счетоводно интерпретиране на данък „уикенд“ по ЗДДС.


данък уикенд разходи в натура лично потребление дълготрайни активи пропорционално приспадане на данък.weekend tax in-kind expenses personal consumption fixed assets proportional tax deduction.Валентина Станева Любка Ценова

BIBLIOGRAPHY

[1] Direktiva 2006/112/EO na Saveta ot 28.11.2006 g. otnosno obshtata sistema na danaka varhu dobavenata stoynost, OV L 347 ot 11.12.2006 g.
( [1] Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28.11.2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, ОВ L 347 от 11.12.2006 г. )

[2] Zakon za danak varhu dobavenata stoynost, Obn. v DV br. 63/04.08.2006 g., posl. izm. i dop. v DV br. 97/06.12.2016 g.
( [2] Закон за данък върху добавената стойност, Обн. в ДВ бр. 63/04.08.2006 г., посл. изм. и доп. в ДВ бр. 97/06.12.2016 г. )

[3] Natsionalni schetovodni standarti, Obn. v DV br. 30/07.01.2005 g., posl. izm. v DV br. 3/12.01.2016 g.
( [3] Национални счетоводни стандарти, Обн. в ДВ бр. 30/07.01.2005 г., посл. изм. в ДВ бр. 3/12.01.2016 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie