Научный доклад ID 1393 : 2016/3
ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР ПРИ ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СЛОЖНИ ЧОВЕКОМАШИННИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА

Зоя Хубенова, Владимир Гергов

Разглежда се ролята на ЧФ в транспортната безопасност. Направен е обзор на различните нива на безопасност, автоматизацията и професионалната подготовка на участниците в движението. При разработването на сложни човекомашинни системи проблемът е свързан с необходимостта за оценка на ефективността на системата, т.е. със степента на изпълнение на възложените й задачи.

В статията се дискутират проблемите, свързани с оценка достоверността на данните, определящи ефективността на функциониране на човекомашинна автоматизирана система за осигуряване транспортната безопасност, в която данните за изпълнение на съвкупността от изисквания, определящи ефективността на системата се формират от персонала и не могат да бъдат получени в автоматизиран режим. При оценка на ефективността на такава сложна автоматизирана система, в работата на която взема участие човек и в която е невъзможно да се осъществи автоматично определяне на правилно изпълнение на задължителните процедури и изисквания, характеризиращи нейната ефективност, възниква проблема за достоверността на пресметната оценка за ефективност. Неопределеността, свързана с дейността на персонала в такива системи, пораждат проблеми, относно степента (доколко добре) са изпълнени изискванията за безопасност за всеки конкретен обект от транспортната инфраструктура, т.е. достоверността на оценката за защитеност (уязвимост) на обекта.


човешки фактор ефективност безопасност риск транспортhuman factor efficiency vehicles safety motor systemЗоя Хубенова Владимир Гергов

BIBLIOGRAPHY

[1] Kononov A., Stislavskiy A., Tsygichko V.,Upravlenie riskami narusheniya tran-sportnoy bezopasnosti, AS-Trast , 2008
( [1] Кононов А., Стиславский А., Цыгичко В.,Управление рисками нарушения тран-спортной безопасности, АС-Траст , 2008 )

[2] Naredba za reda, nachina i kompetentnite organi za ustanovyavane na kritichnite infrastrukturi i obektite im i otsenka na riska za tyah, prieta s PMS № 256/2012
( [2] Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях, приета с ПМС № 256/2012 )

[3] Hubenova Z., Aspekti na neopredelenostta i tyahnata otsenka v usloviya na riskovi situatsii, Sbornik ”50 godini ot poleta na Gagarin”, 2012, Tom 3, str. 43-48.
( [3] Хубенова З., Аспекти на неопределеността и тяхната оценка в условия на рискови ситуации, Сборник ”50 години от полета на Гагарин”, 2012, Том 3, стр. 43-48. )

[4] Shibanov G.P., Kolichestvennaya otsenka deyatelnosti cheloveka v sistemah chelovek -tehnika. M.,1983.
( [4] Шибанов Г.П., Количественная оценка деятельности человека в системах человек -техника. М.,1983. )

[5] Dohery N. Integrited Risk Management, NJ:M/c Graw – H-ll, 2000

[6] Chang, E., Dillion, T., Hussain, F. K. (2006) Trust and Reputation for Service-Oriented Environments: Technologies for Building Business Intelligence and Consumer Confidence. John Wiley & Sons, Ltd.

[7] Kelton, Kari, Fleischmann, Kenneth R. & Wallace, William A. (2008). Trust in Digital Information. JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 59(3):363–374.

[8] Kini, A., & Choobineh, J. (1998, January). Trust in electronic commerce: Definition and theoretical considerations. Paper presented at the Thirty-First Hawaii International Conference on System Sciences, Kohala Coast, HI.

[9] Salvendy G., Handbook of Human Factors and Ergonomics, Hebouenq New Jersey, 2006.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie