Научный доклад ID 1382 : 2016/3
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 40-00 С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ ТЯХНАТА ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ

Иван Петров

В електрически локомотиви серия 40-00 е монтирана противопожарна сигнализация. Тя представлява система от термични предпазители и термостати, които са монтирани в силовите електрически апарати на локомотива, като например тягови двигатели, токоизправители, изглаждащи реактори и др. В сигнализацията на локомотива участвуват блинкерни релета, термични предпазители, помощно реле, сигнални лампи „Пожар”. С повишаване на температурата (над 80 о С) се задейства термостатът, който прекъсва веригата на реле 528 и с включващият му се контакт захранва блинкерното реле. С първата верига се задейства сигнална лампа „пожар”, а с втората сигнализира в кой апарат има повишена температура. С нарастване срока на експлоатация (над 40 год.) стареенето на изолацията се оказва важен фактор за възникване на пожари. Поради зачестилият брой пожари на локомотиви 40-00 се налага необходимост от проектиране и внедряване на пожароизвестителна система, която да контролира освен основните възли и агрегати, а също така и изолацията на кабелните линии.


транспорт локомотиви енергетика електроснабдяване и др.transportation locomotives energy electricity and others.Иван Петров

BIBLIOGRAPHY

[1] NAREDBA № Iz-2377 ot 15.09.2011 g. za pravilata i normite za pozharna bezopasnost pri eksploatatsiya na obektite, Obn. - DV, br. 81 ot 18.10.2011 g., izm. i dop., br. 30 ot 26.03.2013 g.
( [1] НАРЕДБА № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Обн. - ДВ, бр. 81 от 18.10.2011 г., изм. и доп., бр. 30 от 26.03.2013 г. )

[2] NAREDBA №2 ZA PROTIVOPOZhARNITE STROITELNO-TEHNIChESKI NORMI, Izdadena ot Ministerstvoto na vatreshnite raboti i Komiteta po teritorialno i selishtno ustroystvo, Obn. DV. br.58 ot 28 Yuli 1987g., izm. DV. br.33 ot 19 April 1994g., otm. DV. br.96 ot 4 Dekemvri 2009g. Otmenena s § 8 ot prehodnite i zaklyuchitelnite razporedbi na Naredba No Iz-1971 ot 29 oktomvri 2009 g. za stroitelno-tehnicheski pravila i normi za osiguryavane na bezopasnost pri pozhar , DV, br. 96 ot 4 dekemvri 2009 g.,v sila ot 05.06.2010 g.
( [2] НАРЕДБА №2 ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ, Издадена от Министерството на вътрешните работи и Комитета по териториално и селищно устройство, Обн. ДВ. бр.58 от 28 Юли 1987г., изм. ДВ. бр.33 от 19 Април 1994г., отм. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г. Отменена с § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба No Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар , ДВ, бр. 96 от 4 декември 2009 г.,в сила от 05.06.2010 г. )

[3] Pavlov G., M. Tomcheva, I. Tarpov. Eksperimentalno izsledvane na energetichnite parametri na moderniziran tiristoren lokomotiv seriya 46-00. Mehanika, transport, komunikatsii, br. 1, 2014 g.
( [3] Павлов Г., М. Томчева, И. Търпов. Експериментално изследване на енергетичните параметри на модернизиран тиристорен локомотив серия 46-00. Механика, транспорт, комуникации, бр. 1, 2014 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie