Научный доклад ID 1377 : 2016/3
ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕТРОСЪСТАВИТЕ, ЧРЕЗ СМЯНАТА НА БЛОКА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ

Бойко Вълков

В доклада се разглежда действащия блок за захранване на собствените нужди и по-следващата замяна на този блок с електронно управляем източник на захранване с контролер за управление на данните. Разглеждат се, техническите данни и в най-общи черти работата на блока и основните недостатъци, поради които се налага замяната му с нов по-модерен и ефикасен блок за захранване на собствените нужди на метровагоните. Новия източник за собствено захранване е в процес на модернизация и изграждане за Софийския Метрополитен. Неговите характеристики и параметри се изчисляват въз основа на нуждите и спецификата на Софийското метро. Той, ще има достатъчно развит интерфейс, който да позволява запомнянето на аварийни ситуации и извънредни изключвания по време на работния цикъл на системата, ще бъде изпълнен на съвременната елементна база по модулен принцип и лесен за поддръжка и ремонт. Неговите характеристики и параметри, позволяват по-надеждна и ефикасна работа на цялата захранваща система на метросъставите. На основание на направените до момента изпитания, новия източник за собствено захранване е многократно по енергоефективен, лесен за експлоатация и ревизия. Смяната на този блок, ще доведе до значителна икономия на електроенергия за всеки вагон по отделно, както и за всички метросъстави от този тип като цяло.


Електроенергийни системи и съоръжения в транспорта.Key word: Power systems and equipment for transport. Бойко Вълков

BIBLIOGRAPHY

[1] L. L. Dudulyak Moskva 1981 g. -“Blok pitaniya sobstvennyh nuzhd BPSN–5U2M. Tehnicheskoe opisanie. “26–28 str.
( [1] Л. Л. Дудуляк Москва 1981 г. -“Блок питания собственных нужд БПСН–5У2М. Техническое описание. “26–28 стр. )

[2] Emil Manolov, Tanya Vasileva, Marin Hristov 1995 g. -“Poluprovodnikovi elementi“154–156 str.
( [2] Емил Манолов, Таня Василева, Марин Христов 1995 г. -“Полупроводникови елементи“154–156 стр. )

[3] Stefan Valkov, Ivan Yamakov, Rositsa Doychinova, Marin Hristov, Tanya Vasileva-“Elektronni i poluprovodnikovi elementi i integralni shemi„ Tehnika 1989 g. 82–84 str.
( [3] Стефан Вълков, Иван Ямаков, Росица Дойчинова, Марин Христов, Таня Василева-“Електронни и полупроводникови елементи и интегрални схеми„ Техника 1989 г. 82–84 стр. )

[4] Raysberg B. A. Posobie dlya soiskateley. – M.: Infra-M, 2000. – 304 s. (Seriya “Spravochniki Infra-M”) 28–31 str.
( [4] Райсберг Б. А. Пособие для соискателей. – М.: Инфра-М, 2000. – 304 с. (Серия “Справочники Инфра-М”) 28–31 стр. )

[5] Ostrirov V. N., Utkin S. Yu. Ratsionalnaya shema reguliruemogo elektroprivoda dlya ekstremalnyh usloviy ekspluatatsii /Problemy avtomatizirovannogo elektroprivoda: Tez. dokl. 2 Mezhdunar. (13 Vseros.) nauch. -tehn. konf. 2325 sentyabrya 1998 g.  Ulyanovsk, 1998.  S. 9091.
( [5] Остриров В. Н., Уткин С. Ю. Рациональная схема регулируемого электропривода для экстремальных условий эксплуатации /Проблемы автоматизированного электропривода: Тез. докл. 2 Междунар. (13 Всерос.) науч. -техн. конф. 2325 сентября 1998 г.  Ульяновск, 1998.  С. 9091. )

[6] Ostrirov, Utkin S. Yu. Ratsionalnaya shema reguliruemogo elektroprivoda dlya ekstremalnyh usloviy ekspluatatsii // Radioelektronika, elektrotehnika i energetika: Tez. dokl. 5 Mezhdunar. nauch. -tehn. konf. studentov i aspirantov. 23 marta 1999. V 2 t.  M.: MEI, 1999.  T. 1.  S. 216217.
( [6] Остриров, Уткин С. Ю. Рациональная схема регулируемого электропривода для экстремальных условий эксплуатации // Радиоэлектроника, электротехника и энергетика: Тез. докл. 5 Междунар. науч. -техн. конф. студентов и аспирантов. 23 марта 1999. В 2 т.  М.: МЭИ, 1999.  Т. 1.  С. 216217. )

[7] Aranchiy G. V., Zhemerov G. G., Epshteyn I. I. Tiristornyye preobrazovateli dlya reguliruemyh elektroprivodov. // Moskva. Energiya. 1968. 128s.
( [7] Аранчий Г. В., Жемеров Г. Г., Эпштейн И. И. Тиристорные преобразователи для регулируемых электроприводов. // Москва. Энергия. 1968. 128с. )

[8] Anisimov V. A., Gornov A. O., Moskalenko V. V., Ostrirov V. N., Frolov A. A. Proektirovanie elektrotehnicheskih ustroystv. // Uchebnoe posobie dlya studentov. Izdatelstvo MEI. 2001. 128s.
( [8] Анисимов В. А., Горнов А. О., Москаленко В. В., Остриров В. Н., Фролов А. А. Проектирование электротехнических устройств. // Учебное пособие для студентов. Издательство МЭИ. 2001. 128с. )

[9] Brodovskiy V. N., Ivanov E. S. Privody s chastotno-tokovym upravleniem / Pod red. V. N. Brodovskogo. // Moskva. Energiya. 1974. 168s.
( [9] Бродовский В. Н., Иванов Е. С. Приводы с частотно-токовым управлением / Под ред. В. Н. Бродовского. // Москва. Энергия. 1974. 168с. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie