Научный доклад ID 1368 : 2016/2
ВЛИЯНИЕ НА ТЕРМИЧНАТА ОБРАБОТКА ВЪРХУ ТВЪРДОСТТА НА НАВАРЕНИ СЛОЕВЕ СЪДЪРЖАЩИ НАНОРАЗМЕРЕН SiC В РАЗЛИЧНА КОНЦЕНТРАЦИЯ

Христо Кондов

Резюме Изработени са пробни образци от наварени слоеве с електроди, съдържащи в обмазката си наномодификатор SiC в различна концентрация. Извършено е отгряване и следващо закаляване в две охлаждащи среди – вода и масло. Измерена е твърдостта по Викерс HV15/15 на образците в състояние след наваряване, след отгряване и след закаляване. Показано е изменението на твърдостта на наварените слоеве в зависимост от концентрацията на наномодификатора и вида термообработка. Установени са ръст на твърдостта на наномодифицираните наварени слоеве след термообработка достигащ до 193.5 % спрямо базовият образец и стойности на твърдостта HV 15/15 над 900 kg/mm2.


обмазани електроди електроди електродъгово наваряване наномодификатори наноразмерен SiC нанопрахове термообработка отгряване закаляване твърдост по Викерс. coated electrodes arc overlay welding nanomodifiers nanosized SiC nanoparticles Христо Кондов

BIBLIOGRAPHY

[1] Riccardo Casati and Maurizio Verdani, Metal matrix composites reinforced by nano-particles—A Review Metals 2014, 4, 65-83, doi:10.3390/met4010065 ISSN 2075-4701

[2] Jin-Ju Park, Sung-Mo Hong, “Microstructure and properties of SA106B carbon steel after treatment of the melt with nano-sized TiC particles” Materials Science& Engineering A 613 (2014) 217-223

[3] Sokolov G.N., Lysak I.V., Troshkov A.S.,Zorin I.V., Goremykina S.S., Samohin A.V., Alekseev A.N., Tsvetkov Yu.V. Modifitsirovanie struktury naplavlenn- go metalla nanodispersnymi karbidami volframa // Fizika i ximiya obrabot-ki materialov. – 2009. – №6. – S. 41 – 47.
( [3] Соколов Г.Н., Лысак И.В., Трошков А.С.,Зорин И.В., Горемыкина С.С., Самохин А.В., Алексеев А.Н., Цветков Ю.В. Модифицирование структуры наплавленн- го металла нанодисперсными карбидами вольфрама // Физика и xимия обработ-ки материалов. – 2009. – №6. – С. 41 – 47. )

[4] Tashev P., Kandeva M., Petrov P., An investigation on the wear properties of carbon steel coated with nanoparticles using electron beam technique, Journal of the Balkan Tribological Association 2014, SciBulCom Ltd., vol. 20, №2, pp 227-234, ISSN 1310-4772

[5] Petkov V., Tashev P., Gidikova N., Kandeva M., Valov R., Wear resistant chromium coating with diamond nanoparticles upon an arc deposited layer, Journal of the Balkan Tribological Association 2015, SciBulCom Ltd., vol. 21, №1, pp 134-140, ISSN 1310-4772

[6] Tashev P., Lazarova R., Еxamination of layer overlaid with addition of TiN nano particles, Mechanics Transport Communications, art ID: 777, Bulgarian, volume 11, issue 2, 2013, article No 0777, ISSN 1312-3827

[7] B.Yordanov Heat treatment of tool steel X210CR12 after modification with nanodispersed Si3N4 Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 46, 4, 2011, 423-426.

[8] B.Yordanov Microstructural characterization of 1.2080 steel modified with nanodispersed Si3N4 particles after various heat treatment Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 47, 3, 2012, 327-332.

[9] Jin-Ju Park, Sung-Mo Hong, Eun-Kwang Park, Kyoung-Youl Kim, Fabrication of nano-sized ceramic dispersed carbon steel by liquid metal casting process, Transactions of the Korean Nuclear Society Autumn Meeting, Gyeongju, Korea, October 25-26, 2012

[10] P. Tashev, H. Kondov, Ya. Lukarski, E. Tasheva, „Razrabotvane na nanomodifitsirani elektrodi za rachno elektrodagovo navaryavane, tvardost na navareniya sloy“, Inzhenerni nauki, god. LII, 2015, № 3, nauchno spisanie „Inzhenerni nauki” kam Balgarska Akademiya na Naukite, str. 71, ISSN 1312-5702
( [10] П. Ташев, Х. Кондов, Я. Лукарски, Е. Ташева, „Разработване на наномодифицирани електроди за ръчно електродъгово наваряване, твърдост на наварения слой“, Инженерни науки, год. LII, 2015, № 3, научно списание „Инженерни науки” към Българска Академия на Науките, стр. 71, ISSN 1312-5702 )

[11] P. Tashev, H. Kondov, E. Tasheva, A. Tasev, „Durability of nano-modified layers produced by manual arc overlay welding“, The 3rd Organizers South-East European Welding Congress, “Welding and Joining Technologies for a Sustainable Development and Environment”, June 3-5, 2015, Timişoara, Romania, pp 267-271, ISBN 978-606-554-955-5.

[12] P. Tashev, H. Kondov, E. Tasheva, M. Kandeva, „Study on hardness and wear resistance of layers overlayed using electrodes with nano-modified coating“, International Journal of Engineering and Applied Sciences (EAAS), Islamabad, Pakistan, Vol 06. No. 04, 2015, pp 01 – 06, ISSN 2305-8269.

[13] P. Tashev, H. Kondov, S. Valkanov, E. Tasheva „Izsledvaniya s pomoshtta na skanirasht elektronen mikroskop s rentgenov mikroanalizator na navareni s nanomodifitsirani elektrodi sloeve“, Mehanika, Transport, Komunikatsii, ID1331, 3/2016, str.21-26.
( [13] П. Ташев, Х. Кондов, С. Вълканов, Е. Ташева „Изследвания с помощта на сканиращ електронен микроскоп с рентгенов микроанализатор на наварени с наномодифицирани електроди слоеве“, Механика, Транспорт, Комуникации, ID1331, 3/2016, стр.21-26. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie