Научный доклад ID 1312 : 2016/3
РОЛЯТА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Даниела Тодорова

Съществена роля за развитието на икономиката на България има модернизирането на множество инфраструктурни обекти и различни дейности с обществен интерес, като се използват модерни и алтернативни инвестиционни решения чрез възможностите, които предлага публично-частното партньорство.

В този аспект настоящата разработка изследва ролята на публично-частното партньорство за развитието на икономиката на страната. Чрез обществените проекти, които изпълнява, публично-частното партньорство съдейства за подобряване на транспортната инфраструктура, чрез която се предлага модерна и качествена транспортна услуга. Ще се докаже, че моделът на публично-частно партньорство играе значителна роля за реализирането на големи проекти с обществено значение.Тойсе явява един от инструментите на публичния сектор за осигуряване на финансиране, заразвитие, изграждане и поддръжка н аинфраструктура, за подобряване на икономическото развитие на страната.

На базата на резултатите от изследването са формулирани конкретни препоръки за използването и прилагането на механизма на публично-частно партньорство, като акцентът е поставен на ролята му за постигането на икономически растеж и като цяло за развитие на транспортната инфраструктура и икономиката на страната.


публично-частно партньорство развитие инструмент икономика инвестиционни решения транспортна инфраструктураpublic-private partnership development tools economics investment decisions transport infrastructure.Даниела Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] Daniela Todorova, „Rolya na kontsesiite za razvitieto na transportnata infrastruktura”, sp. Ikonomika 21, br.1, 2015g.
( [1] Даниела Тодорова, „Роля на концесиите за развитието на транспортната инфраструктура”, сп. Икономика 21, бр.1, 2015г. )

[2] Evgeniy Kanev, Publichno-chastno partnyorstvo – printsipi, modeli i politiki za chastno predlagane na publichni uslugi, Sofiya, 2011,Izdatelstvo „Iztok-Zapad“, ISBN 978-954-321-823-3
( [2] Евгений Кънев, Публично-частно партньорство – принципи, модели и политики за частно предлагане на публични услуги, София, 2011,Издателство „Изток-Запад“, ISBN 978-954-321-823-3 )

[3] Zakon za publichno-chastnoto partnyorstvo, v sila ot 01.01.2013 g.(Obn. DV. br.45 ot 15 Yuni 2012g.)
( [3] Закон за публично-частното партньорство, в сила от 01.01.2013 г.(Обн. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г.) )

[4] Zakon za kontsesiite, v sila ot 01.07.2006 g. (Obn. DV. br.36 ot 2 May 2006g).
( [4] Закон за концесиите, в сила от 01.07.2006 г. (Обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г). )

[5] Metodicheski ukazaniya za Publichno-chastno partnyorstvo, Ministerstvo na finansite, http://www.minfin.bg/bg
( [5] Методически указания за Публично-частно партньорство, Министерство на финансите, http://www.minfin.bg/bg )

[6] Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata, https://www.mtitc.government.bg
( [6] Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, https://www.mtitc.government.bg )

[7] Publichno-chastno partnyorstvo – 33 vaprosi i otgovori, http://eirc-foundation.eu/Publications/PPP/...
( [7] Публично-частно партньорство – 33 въпроси и отговори, http://eirc-foundation.eu/Publications/PPP/... )

[8] Publichno-chastni partnyorstva – pregled na dobri evropeyski praktiki, DLA Piper
( [8] Публично-частни партньорства – преглед на добри европейски практики, DLA Piper )

[9] Strategiya za razvitie na transportnata infrastruktura na Republika Balgariya chrez mehanizmite na kontsesiyata http://www.mtitc.government.bg /page.php?category=451&id=4095.
( [9] Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията http://www.mtitc.government.bg /page.php?category=451&id=4095. )

[10] Natsionalnata programa za razvitie: Balgariya 2020 (NPR BG2020), www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id
( [10] Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020), www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id )

[11] Strategiya za razvitie na transportnata sistema na RB do 2020g, https://www.mtitc.government.bg
( [11] Стратегия за развитие на транспортната система на РБ до 2020г, https://www.mtitc.government.bg )

[12] Todorova D., „Publichno-chastno partnyorstvo – instrument za razvitie na balgarskata ikonomika i podobryavane na transportnata infrastruktura”, MONOGRAFIYa, ISBN 978-954-12-0235-7, 2015g.
( [12] Тодорова Д., „Публично-частно партньорство – инструмент за развитие на българската икономика и подобряване на транспортната инфраструктура”, МОНОГРАФИЯ, ISBN 978-954-12-0235-7, 2015г. )

[13] Kolev P., Dinamika na mashinen agregat s razpredeleni masovi i elastichni parametri na vrazkata mezhdu silovata i rabotnata mashina, Mehanika transport komunikatsii 2013, ISSN 1312 – 3823 (print) i ISSN 2367-6620 (online).
( [13] Колев П., Динамика на машинен агрегат с разпределени масови и еластични параметри на връзката между силовата и работната машина, Механика транспорт комуникации 2013, ISSN 1312 – 3823 (print) и ISSN 2367-6620 (online). )

[14] Kolev P., Modelirane dvizhenieto na motoped v neholonomna postanovka, Sp. Mehanika transport komunikatsii 2015, ISSN 1312 – 3823 (print) i ISSN 2367-6620 (online).
( [14] Колев П., Моделиране движението на мотопед в нехолономна постановка, Сп. Механика транспорт комуникации 2015, ISSN 1312 – 3823 (print) и ISSN 2367-6620 (online). )

[15] Kolev P., Metod na tsentrovite ravnini –modelirane na nesmutenoto dvizhenie na kontinualno – diskretni valovi sistemi s posledovatelna periodichna struktura, Mehanika na mashinite, ISSN 0861-9727, 2005
( [15] Колев П., Метод на центровите равнини –моделиране на несмутеното движение на континуално – дискретни валови системи с последователна периодична структура, Механика на машините, ISSN 0861-9727, 2005 )

[16] Kolev P.,Modeling Two-Link Robots of Discrete Anthropomorphic Structure with Limited Drive Power, Zel 2004, 11thInternational Symposium.

[17] Kirova A., Obshtoevropeyskata politika za ”zelen” transport, Nauchno spisanie „Mehanika, transport, komunikatsii”, t.10, br. 3/1, BG 3.13-21, 2012, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620 (online)
( [17] Кирова А., Общоевропейската политика за ”зелен” транспорт, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации”, т.10, бр. 3/1, BG 3.13-21, 2012, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620 (online) )

[18] Kirova A., Noviyat programen period na ES i vazmozhnosti za razrabotvane na proekti po evropeyskite programi, VTU ”Todor Kableshkov”, 2016, ISBN 978-954-12-0196-1
( [18] Кирова А., Новият програмен период на ЕС и възможности за разработване на проекти по европейските програми, ВТУ ”Тодор Каблешков”, 2016, ISBN 978-954-12-0196-1 )

[19] Kirova A., Otsenka na logistichnata gotovnost na transportnata infrastruktura, Nauchno spisanie ”Mehanika, transport, komunikatsii”, tom 11, br. 2, 2014 g., ISSN 1312-3823,
( [19] Кирова А., Оценка на логистичната готовност на транспортната инфраструктура, Научно списание ”Механика, транспорт, комуникации”, том 11, бр. 2, 2014 г., ISSN 1312-3823, )

[20] Kirova A., Transport, globalizatsiya i mezhdunarodna targoviya, Academic Journal ”Mechanics, Transport, Communications”, Volume 11, Issue 3/2013, Part I, ISSN 1312-3823
( [20] Кирова А., Транспорт, глобализация и международна търговия, Academic Journal ”Mechanics, Transport, Communications”, Volume 11, Issue 3/2013, Part I, ISSN 1312-3823 )

[21] Kirova A., The HSR as an innovative and ecological mode of transport, MEST Journal, DOI 10.12709/issn.2334-7058, http://mest.meste.org/MEST_Najava/IX_Kirova... ISSN 2334-7171

[22] Krastanov Kr., Avtomatiziranite parking sistemi ili kak da spestim plosht, vreme i trafik zadrastvaniya, Profesionalno za parkiraneto – spisanie na Balgarskata Parking Asotsiatsiya, yuni, 2005
( [22] Кръстанов Кр., Автоматизираните паркинг системи или как да спестим площ, време и трафик задръствания, Професионално за паркирането – списание на Българската Паркинг Асоциация, юни, 2005 )

[23] Krastanov Kr., Metro Expansion drives forward - interview with the CEO of Metropolitan – Mr. Bratoev, Metro Report, June, 2011

[24] Krastanov Kr., Eastern promise as Romania grows, interview with the Romania Minister of Transport and Infrastructure – Ms. Anca – Daniela Boagiu, Jane’s Airport Review, September, 2011

[25] Krastanov Kr., Bulgaria reaches for the sky – interview with the Minister of Transport, Information Technology and Communications of Republic of Bulgaria, Jane’s Airport Review, issue 5, June 2010

[26] Krastanov Kr., Building Bulgaria’s Roads, World Highways May 2010

[27] Krastanov Kr., Bulgaria at the crossroads, World Highways magazine, January/February 2005

[28] Krastanov Kr., Sofia plans extensive metro expansion, IRJ – International Railway Journal, August 2008, Volume 48, Issue 8

[28] Nikolay Georgiev, ”Integriran i sistemen podhod kam eksploatatsionnata bezopasnost na zhelezopatniya transport”, Monografiya, Godishnik na VTU „Todor Kableshkov”, 6/2015, ISBN: 1312-362X.
( [28] Николай Георгиев, ”Интегриран и системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт”, Монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, ISBN: 1312-362X. )

[30] Georgiev N., Guidelines for achieving successful decision-making on risk acceptance in rail transport undertakings, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 163-172, 2015

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie