Научный доклад ID 1276 : 2016/1
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИПСА НА

Ина Лечева

Политиката на Съюза по сближаване за програмния период 2014 -2020изисква от държавите-членки да разработят мерки за борба с измамите при управлението на структурните действия. Един от ключовите моменти в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки е наличието на конфликт на интереси, което създава предпоставки за незаконосъобразност при провеждане на процедурите. Препоръката от страна на Европейската комисия и ОЛАФ е за въвеждане на политика по отношение на конфликта на интереси, която да е съобразено с националното законодателство на държавата-членка. Изпълнението на тази политика включва редица действия на администрацията на Управляващия орган, Междинното звено, възложителя или бенефициентите, свързани с подаването, проверката и действията при декларирането на обстоятелствата по конфликта на интереси. Детайлизирането на конкретните стъпки и обстоятелства на всеки един от етапите е предпоставка за намаляване и преодоляване на наличието на конфликт на интереси. Предприемането на действията са пряко свързани с ангажиментите на съответните органи по опазване на финансовите интереси на общността.


конфликт на интереси обществени поръчки политика за конфликт на интересидекларация за липса на конфликт на интересиconflict of interest public procurement policy on conflict of interest declaration of lack of conflict of interests.Ина Лечева

BIBLIOGRAPHY

[1] Reglament (ES, EVRATOM) № 966/2012 na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 25 oktomvri 2012 otnosno finansovite pravila, prilozhimi za obshtiya byudzhet na Sayuza i za otmyana na Reglament (EO, Evratom) № 1605/2002 na Saveta,
( [1] Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, )

[2] Managing Conflict of Interest in the Public Service OECD Guidelines and country experiences/ Upravlenie na konflikta na interesi v publichniya sektor, Nasoki na OISR i opit na darzhavite,
( [2] Managing Conflict of Interest in the Public Service OECD Guidelines and country experiences/ Управление на конфликта на интереси в публичния сектор, Насоки на ОИСР и опит на държавите, )

[3] Zakon za obshtestvenite porachki obn. DV br.28 ot 06.04.2006 g., posl. izm. i dop. DV br. 79 ot 13.10.2015 g.
( [3] Закон за обществените поръчки обн. ДВ бр.28 от 06.04.2006 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г. )

[4] Zakon za predotvratyavane i ustanovyavane na konflikt na interesi obn. DV br. 94 ot 31.10.2018, posl. izm. i dop. DV br. 12 ot 13.02.2015 g.
( [4] Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси обн. ДВ бр. 94 от 31.10.2018, посл. изм. и доп. ДВ бр. 12 от 13.02.2015 г. )

[5] Identifying conflicts of interests in public procurement procedures for structural actions. A practical guide for managers,

[6] Targovski registar http://www.brra.bg/
( [6] Търговски регистър http://www.brra.bg/ )

[7] Registar na osigurenite litsa http://www.nssi.bg/index/eservicesbg/report...
( [7] Регистър на осигурените лица http://www.nssi.bg/index/eservicesbg/report... )

[8] Registarat na yuridicheskite i fizicheskite litsa s neizdalzheni danachni i osiguritelni zadalzheniya - NAP http://www.nap.bg/page?id=496
( [8] Регистърът на юридическите и физическите лица с неиздължени данъчни и осигурителни задължения - НАП http://www.nap.bg/page?id=496 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie