С П И С А Н И Е Т О:


Периодичните научни издания в България не са много. Доколкото ги има, те покриват сравнително тясна област от знанието, поради което трудно се попълват със стойностни публикации и към тях има ограничен читателски интерес. Още по-малко от тях се публикуват на чужд език, което допълнително го капсулира. Целта на настоящото издание е да концентрира интересите на по-голям кръг научни работници, за сметка на по-разширената предметна област и двуезичното си отпечатване. Списанието ще популяризира достиженията на български изследователи, като публикува и материали от чуждестранни автори, представляващи интерес за професионалната общност.
Статиите в електронно издание се публикуват веднага след получаване на положителна рецензия. Негов печатен вариант излиза на шест месеца и се депонира в основните национални библиотеки. Същият може да се предоставя при определени условия на всички желаещи. Подготвя се възможността и за годишен абонамент.
Всички предложения за публикуване са желани, но до страниците на списанието ще достигнат само тези от тях, с чиято научна и научно-инженерна стойност са се ангажирали двама хабилитирани рецензенти определени от редколегията.

Вашите мнения и препоръки за подобряване на изданието биха били полезни.
   
Списанието се издава с финансовата подкрепа на фондация Отворено общество и Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София.
Редакционната колегия е съставена от хабилитирани преподаватели от ВТУ "Т.Каблешков"- София, ТУ - София, ТУ - Габрово и ВСУ "Л.Каравелов"- София.