Търсене в архива
Търсене по 'Илиян Орманов' в Автор

Миряна Евтимова, Веселин Стоянов, Илиян Орманов
СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Miryana Evtimova, Veselin Stoyanov, Iliyan Ormanov
MODERN DECISIONS ON THE DIAGNOSTICS OF MOTOR VEHICLES

 2018  art. ID:1662  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract

Обратно към доклада