Търсене в архива
Търсене по 'Веселин Стоянов' в Автор

Миряна Евтимова, Веселин Стоянов, Илиян Орманов
СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Miryana Evtimova, Veselin Stoyanov, Iliyan Ormanov
MODERN DECISIONS ON THE DIAGNOSTICS OF MOTOR VEHICLES

 2018  art. ID:1662  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Миряна Евтимова, Веселин Стоянов
АНАЛИЗ НА ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИСТЕМА
Miryana Evtimova, Veselin Stoyanov
MODEL FOR RISK ASSESSMENT FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ON THE TRANEUROPEAN RAIL SYSTEM

 2017  art. ID:1418  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Веселин Стоянов
Влияние на временните ограничения на скоростта върху разхода на енергоресурс за возене на влака
Veselin Stoyanov
INFLUENCE OF TEMPORARY SPEED LIMITS ON THE COST OF ENERGY RESOURCES TO RIDE THE TRAIN

 2012  art. ID:758  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Веселин Стоянов
Алгоритъм за енергийно-ефективно управление на локомотива с корекция на масата на влака в реално време
Veselin Stoyanov, Oleg Krastev
ALGORITHM FOR ENERGY-EFFICIENT MANAGEMENT OF А LOCOMOTIVE WITH TRAIN MASS CORRECTION IN REAL TIME

 2012  art. ID:759  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract

Обратно към доклада