Търсене в архива
Търсене по 'Миряна Евтимова' в Автор

Миряна Евтимова, Веселин Стоянов, Илиян Орманов
СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Miryana Evtimova, Veselin Stoyanov, Iliyan Ormanov
MODERN DECISIONS ON THE DIAGNOSTICS OF MOTOR VEHICLES

 2018  art. ID:1662  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Миряна Евтимова, Веселин Стоянов
АНАЛИЗ НА ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИСТЕМА
Miryana Evtimova, Veselin Stoyanov
MODEL FOR RISK ASSESSMENT FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ON THE TRANEUROPEAN RAIL SYSTEM

 2017  art. ID:1418  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Миряна Евтимова
ЕКОЛОГИЧЕН ОТПЕЧАТЪК ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИННОТО ЕВРОПЕЙСКО ТРАНСПОРТНО ПРОСТРАНСТВО
Miryana Evtimova
ECOLOGICAL FOOTPINT BY THE ESTABLISHMENT TO THE SINGLE EUROPEAN TRANSPORT AREA

 2017  art. ID:1421  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Даниела Тодорова, Миряна Евтимова
КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ
Daniela Todorova, Miryana Evtimova
CIRCULAR ECONOMY AND THE ECOLOGICAL SECURITY

 2017  art. ID:1479  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Миряна Евтимова
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПРИ ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА В ТРАНСПОРТА
Miryana Evtimova
CHALLENGES TO THE PROCESS OF MAINSTREAMING OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AT WORK IN GREEN JOBS IN TRANSPORT INTO UNIVERSITY-LEVEL EDUCATION

 2016  art. ID:1334  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Миряна Евтимова
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТРАНСПОРТНИТ
Miryana Evtimova
USING SIMULATION MODELING FOR IMPROVING ENERGY EFFICIENCY AND REDUCING ENVIRONMENTAL IMPACT OF VEHICLES

 2015  art. ID:1205  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Миряна Евтимова
АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ И ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ТРАНСПОРТА
Miryana Evtimova
FEASIBILITY STUDY OF THE USE OF THE ENVIRONMANTALLY FIENDLY AND ENERGY EFFICIENT VEHICLE IN THE TRANSPORT

 2014  art. ID:1079  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract

Обратно към доклада