Търсене в архива
Търсене по 'Владимир Гергов' в Автор

Зоя Хубенова, Владимир Гергов
ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР ПРИ ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СЛОЖНИ ЧОВЕКОМАШИННИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА
Zoya Hubenova, Vladimir Gergov
THE HUMAN FACTOR IN ASSESSING THE EFFICIENCY OF COMPLEX MAN-MACHINE SYSTEMS IN TRANSPORT

 2016  art. ID:1393  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Зоя Хубенова, Владимир Гергов
ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР ПРИ ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СЛОЖНИ ЕРГАТИЧНИ СИСТЕМИ
Zoya Hubenova, Vladimir Gergov
HUMAN FACTOR ISSUE IN ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF FUNCTIONING OF SOPHISTICATED ERGATIC SYSTEMS

 2015  art. ID:1120  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Зоя Хубенова, Владимир Гергов,
МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ОПЕРАТОРИ В СЛОЖНИ ЕРГАТИЧНИ СИСТЕМИ
Zoya Hubenova, Vladimir Gergov
MODEL FOR TRAINING, MONITORING AND EVALUATION OF OPERATORS IN COMPLEX ERGATIC SYSTEMS

 2015  art. ID:1255  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Зоя Хубенова1, Владимир Гергов2
ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР ВЪРХУ НАДЕЖДНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯВАЩИТЕ СИСТЕМИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА
Zoya Hubenova1, Vladimir Gergov2
EVALUATION OF THE INFLUENCE OF THE HUMAN FACTOR ON THE RELIABILITY OF THE INFORMATION AND CONTROL SYSTEMS IN THE ELECTRIC POWER INDUSTRY

 2014  art. ID:956  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Зоя Хубенова, Владимир Гергов
ПРОБЛЕМИ НА ИНФОРМАЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ В ЕРГАТИЧНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Zoya Hubenova, Vladimir Gergov
PROBLEMS OF INFORMATION SUPPORT OF DECISION MAKING IN ERGATIC CONTROL SYSTEMS

 2014  art. ID:1032  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Зоя Хубенова1, Владимир Гергов2, Антонио Андонов2
МОДЕЛИРАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР КАТО КОМПОНЕНТ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА УСТОЙЧИВОСТ НА АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ В КРИТИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Zoya Hubenova1, Vladimir Gergov2, Antonio Andonov2
MODELING THE HUMAN FACTOR AS A COMPONENT OF OPERATIONAL SUSTAINABILITY OF AUTOMATED SYSTEMS IN CRITICAL APPLICATIONS

 2013  art. ID:881  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract

Обратно към доклада