Търсене в архива
Търсене по 'Кирил Карагьозов' в Автор

Кирил Карагьозов, Петя Стоянова
ПОДХОД ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ И ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ С GPSS МОДЕЛ НА МРЕЖА ОТ СМО С ОГРАНИЧЕНИЯ НА БРОЙ ЗАЯВКИТЕ В ПОДСИСТЕМИТЕ И СИСТЕМАТА
Kiril Karagyozov, Petya Stoyanova
APPROACH TO MODELING LOGISTICS AND TRANSPORT SYSTEMS WITH A GPSS MODEL OF QUEUING SYSTEM NETWORK WITH LIMITATIONS OF THE NUMBER OF COSTUMERS IN THE SUBSYSTEMS AND SYSTEM

 2018  art. ID:1602  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Петя Стоянова, Кирил Карагьозов
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ПОКРИТИЕТО НА ЦСМП ПО БРОЙ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СПОРЕД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА СПЕШНОСТ
Petya Stoyanova, Kiril Karagyozov
RESEARCH ON THE COVERAGE OF EMERGENCY MEDICAL AID CENTRES BY NUMBER AND LOCATION IN ACCORDANCE WITH STATED URGENCY STANDARDS

 2016  art. ID:1306  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Кирил Карагьозов
ПPИЛОЖЕНИЕ НА ИМИТАЦИОНЕН МОДЕЛ НА МНОГОКАНАЛНА СИСТЕМА ЗА МАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ (СМО) С РЕАЛНИ ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА Т
Kiril Karagyozov
APPLICATION OF SIMULATION MODEL OF MULTI-SERVER QUEUING SYSTEM WITH REAL INFLOWS TO INVESTIGATE AND DESIGN TRANSPORT SYSTEMS AND PROCESSES

 2014  art. ID:961  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Кирил Карагьозов, Теодор Беров
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИ КОНКУРЕНТЕН АЛГОРИТЪМ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ МАРШРУТИЗАЦИЯТА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
K. Karagyozov, T. Berov
APPLICATION OF IMPERIALIST COMPETITIVE ALGORITHM FOR VEHICLE ROUTING PROBLEM

 2014  art. ID:967  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Кирил Карагьозов
АПРОКСИМАЦИЯ НА МОМЕНТИТЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЕ, ЗАДЪРЖАНЕ И НОРМАЛИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИЯ ПОТОК
Kiril Karagyozov,
APPROXIMATION OF THE MOMENTS OF PROCESSES OF TRAFFIC FLOW ARRIVAL, INTERRUPTION AND NORMALIZATION

 2013  art. ID:779  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Кирил Карагьозов
ИЕРАРХИЧНА ДЕКОМПОЗИЦИЯ И СИНТЕЗ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ СИСТЕМИ ЧРЕЗ ЗАКРИТИ МРЕЖИ ЗА МАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ
Kiril Karagyozov
HIERARCHICAL DECOMPOSITION AND SYNTHESIS FOR LOGISTICS SYSTEMS MODELING BY CLOSED QUEUING NETWORKS

 2013  art. ID:780  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Marin Marinov1, Kiril Karagyozov2, Mirena Todorova2, Anna Dzhaleva-Chonкova2
MSC CURRICULUM DEVELOPMENT IN RAIL FREIGHT AND LOGISTICS: A LEVER TO ESTABLISH JOINT DEGREES
Marin Marinov1, Kiril Karagyozov2, Mirena Todorova2, Anna Dzhaleva-Chonкova2
РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА МАГИСТРАТУРА ПО ТОВАРНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ И ЛОГИСТИКА – ЛОСТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВМЕСТНИ СТЕПЕНИ

 2013  art. ID:825  | Article : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Javier Rosell1, Anna Dzhaleva-Chonкova2, Mirena Todorova2, Kiril Karagyozov2
STAFF TRAINING DEMANDS FOR KNOWLEDGE-INTENSIVE ROAD TRANSPORT MANAGERS
Javier Rosell1, Anna Dzhaleva-Chonкova2, Mirena Todorova2, Kiril Karagyozov2
ПОТРЕБНОСТ ОТ ОБУЧЕНИЕ НА МЕНИДЖЪРИТЕ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ ЗА ИНТЕНЗИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗНАНИЯ

 2013  art. ID:826  | Article : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Станислав Кътев, Кирил Карагьозов
ПОДХОДИ ПРИ ИЗБОР МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ЛОГИСТИЧНИТЕ ОБЕКТИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЕРИГА НА ДОСТАВКИТЕ
Stanislav D. Katev, Kiril S. Karagyozov
APPROACHES TO CHOOSE THE LOCATION OF LOGISTICS OBJECTS WHEN DESIGNING A SUPPLY CHAIN

 2013  art. ID:872  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Недйелко Шпилек, Кирил Карагьозов, Томислав Млинарич
ПРИСТАНИЩАТА – ГЕНЕРАТОРИ НА ТОВАРНИ ПОТОЦИ ПО ПАНЕВРОПЕЙСКИТЕ КОРИДОРИ В ХЪРВАТСКА

PORTS AS GENERATORS OF FREIGHT TRAFFIC FLOWS ALONG THE PAN-EUROPEAN CORRIDORS IN CROATIA

 2009  art. ID:371  | Статия : (download/open PDF) |

Обратно към доклада