Търсене в архива
Търсене по 'Петя Стоянова' в Автор

Кирил Карагьозов, Петя Стоянова
ПОДХОД ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ И ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ С GPSS МОДЕЛ НА МРЕЖА ОТ СМО С ОГРАНИЧЕНИЯ НА БРОЙ ЗАЯВКИТЕ В ПОДСИСТЕМИТЕ И СИСТЕМАТА
Kiril Karagyozov, Petya Stoyanova
APPROACH TO MODELING LOGISTICS AND TRANSPORT SYSTEMS WITH A GPSS MODEL OF QUEUING SYSTEM NETWORK WITH LIMITATIONS OF THE NUMBER OF COSTUMERS IN THE SUBSYSTEMS AND SYSTEM

 2018  art. ID:1602  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Теодор Беров, Петя Стоянова
ПОДХОД ЗА СИМУЛИРАНЕ ЗАЕТОСТТА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛИТЕ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОВИКВАНИЯТА ЧРЕЗ MS EXCEL
Teodor Berov, Petya Stoyanova
APPROACH FOR SIMULATION THE EMPLOYMENT AND DISPATCHING OF AMBULANCE VEHICLES IN EMERGENCY MEDICAL SERVICES SYSTEM (EMS) BASED ON MS EXCEL (VBA)

 2018  art. ID:1604  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Петя Стоянова
ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Petya Stoyanova
SURVEY AND ANALYSIS OF LOCATION SELECTION MODELS

 2017  art. ID:1445  | РезюмеAbstract
Петя Стоянова, Кирил Карагьозов
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ПОКРИТИЕТО НА ЦСМП ПО БРОЙ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СПОРЕД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА СПЕШНОСТ
Petya Stoyanova, Kiril Karagyozov
RESEARCH ON THE COVERAGE OF EMERGENCY MEDICAL AID CENTRES BY NUMBER AND LOCATION IN ACCORDANCE WITH STATED URGENCY STANDARDS

 2016  art. ID:1306  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Петя Стоянова Георгиева
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ В ГРАДСКА СРЕДА
Petia Stoianova Georgieva
APPLICATION OF INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN URBAN SPACES

 2016  art. ID:1367  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Кирил Карагъозов, Петя Стоянова
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАФИКА ПО МАРШРУТИ В ТРАНСПОРТНА МРЕЖА С ТЕГЛА НА ДЪГИТЕ РАЗМИТИ ЧИСЛА
Kiril Karagyozov, Petya Stoyanova
TRAFFIC ASSIGNMENT IN TRANSPORTATION NETWORK WITH FUZZY WEIGHT ARCS

 2015  art. ID:1144  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Петя Стоянова Стоянова
ОПТИМИЗАЦИЯ НА СТРУКТУРАТА НА ДИСТРИБУЦИОННАТА МРЕЖА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Petya Stoyanova Stoyanova
OPTIMIZATION OF THE DISTRIBUTION NETWORK STRUCTURE IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

 2014  art. ID:946  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract

Обратно към доклада