art[~]Насоки и Иновации в транспортното образование
Нина Гергова, Мария Христова
МОДЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Nina Gergova, Maria Hristova
MODELS FOR QUALITY MEASUREMENT AND RESULTS ASSESSMENT OF THE TEACHER”S ACTIVITY AT UNIVERSITIES

 2017  art. ID:1415  : Статия : PDF  |  | Резюме | Abstract
Мария Христова, Христо Христов, Нина Гергова
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ПЪЛНОЦЕННА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС
Mariya Hristova, Hristo Hristov, Nina Gergova
POSSIBILITIES FOR ENCOURAGING STUDENT”S CAREER DEVELOPMENT IN TERMS OF NATIONAL INTEREST

 2017  art. ID:1422  : Статия : PDF  |  | Резюме | Abstract


[~]el=document.getElementById(targetID);if(el) el.className='';targetID='n4';document.getElementById('n4').className='active';document.getElementById('art').scrollIntoView(true);