art[~]Икономически проблеми на транспорта
Мая Ламбовска
ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРУКТУРНАТА УСТОЙЧИВОСТ КЪМ ЗАПЛАХИТЕ
Maya Lambovska
EVALUATION OF STRUCTURAL STABILITY TO THREATS

 2017  art. ID:1412  : Article : PDF(en)  |  | Резюме | Abstract
Росица Богомилова Малинова
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ИНТЕРМОДАЛНИТЕ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
Rositsa Bogomilova Malinova
ANALYSIS OF THE CONDITION AND DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN BULGARIA IN THE CONTEXT OF INTERMODAL FREIGHT TRANSPORTATION

 2017  art. ID:1414  : Статия : PDF  |  | Резюме | Abstract


[~]el=document.getElementById(targetID);if(el) el.className='';targetID='n3';document.getElementById('n3').className='active';document.getElementById('art').scrollIntoView(true);