art[~]Архитектура и Строителство
Александър Илиев, Димитър Стефанов
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕИЗМИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ НЕЛИНЕЙНИ СТАТИЧНИ АНАЛИЗИ
Alexander Iliev, Dimitar Stefanov
ASSESSMENT OF SEISMIC CAPACITY OF REINFORCED CONCRETE BUILDINGS BASED ON NONLINEAR STATIC PROCEDURES

 2017  art. ID:1411  : Статия : PDF  |  | Резюме | Abstract
Станислав Цветков
ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПОДКРАНОВИ ГРЕДИ, СЪГЛАСНО ЕВРОКОД
Stanislav Tsvetkov
DESIGN OF R.C. BEAMS ABOUT THE CRANE ROADS ACCORDING TO EUROCODE

 2017  art. ID:1423  : Статия : PDF  |  | Резюме | Abstract


[~]el=document.getElementById(targetID);if(el) el.className='';targetID='n14';document.getElementById('n14').className='active';document.getElementById('art').scrollIntoView(true);