art[~]Транспортна техника и технологии
Георги Генадиев
Влияние на експлоатационното натоварване върху ресурса на транспортни машини
Georgi Genadiev
Effect Of Operational Loading On Life Of Transport Machines

 2003  art. ID:22  : Статия : PDF  |  | Abstract
Викенти Спасов, Илия Мрянков, Емил Асенов
Оптимизиране на някои силови и геометрични параметри на строителни и товароподемни манипулатори
V.Spasov, I.Mriankov, E.Assenov
Optimization Some Force And Geometrical Parameters Of Handling And Building Manipulators

 2003  art. ID:23  : Статия : PDF  |  | Abstract


[~]el=document.getElementById(targetID);if(el) el.className='';targetID='n2';document.getElementById('n2').className='active';document.getElementById('art').scrollIntoView(true);