art[~]Механика и Мехатроника
Дичко Бъчваров, Георги Блажев, Ани Бонева, Румяна Кръстева, Константин Станишев
Информационна система за събиране и обработка на информация от температурни сензори DS 1820
Ditchko Batchvarov, Georgy Blajev, Ani Boneva, Rumyana Krasteva, Konstantin Stanishev
Informational system for collecting and processing of information from thermometers DS1820

 2003  art. ID:17  : Статия : PDF  |  | Abstract
Тодор Тодоров, Румен Николов,Александър Лилов
Динамичен модел на клинов механизъм с отчитане на силите на триене
Todor Todorov, Rumen Nicolov, Aleksander Lilov
Dynamical Model Of Cotter Mechanism Taking In Account Friction Forces

 2003  art. ID:18  : Статия : PDF  |  | Abstract
Анастас Иванов Иванов, Лилия Бориславова Петрова
Влияние на напречните греди върху напрегнатото и деформираното състояние на плочогредови конструкции
Anastas Ivanov Ivanov, Liliya Borislavova Petrova
Influence Of The Cross Beams On The Strained And Deformed Condition Of The Plate-Beams Constructions

 2003  art. ID:19  : Статия : PDF  |  | Abstract
Митко Петков
Изследване съпротивителната способност на композиционни материали от типа на полимерразтворите
Mitko Petkov
Examination The Protective Abilityby Composition Materials Out Of The Typeby Polymer Solution

 2003  art. ID:20  : Статия : PDF  |  | Abstract
Михаил Т. Мишонов, Христо Т. Христов
Основни уравнения за пространствено статическо изследване на тънък кръгов прът
Mihail T. Mishonov, Christo T. Christov
Basic Equations For Spatial Static Analysis Of The Thin Circular Beam

 2003  art. ID:21  : Статия : PDF  |  | Abstract
Господин Господинов
Обобщен МГЕ за изчисляване на коефициенти за интензивност на напреженията на равнинни диафрагми при наличие на система от успоредни пукна
Gospodin Gospodinov
Generalized BEM for calculation of SIF for plane panels with multiple parallel cracks

 2003  art. ID:28  : Статия : PDF  |  | Abstract


[~]el=document.getElementById(targetID);if(el) el.className='';targetID='n1';document.getElementById('n1').className='active';document.getElementById('art').scrollIntoView(true);