Научен доклад ID 1395 : 2016/3
SCADA-СИСТЕМИ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Емилия Димитрова

В доклада са разгледани принципите на изграждане на системи за дистанционен мониторинг и контрол на обектите и процесите в съвременни сгради. Такива системи все по-често се внедряват с цел удовлетворяване на повишените изисквания, предявявани по отношение на микроклимата в административните, промишлените, жилищните и особено в някои сгради със специално предназначение (болници, музеи и др.). Разгледани са принципите и особеностите при разработване на SCADA-системи за сградна автоматизация, особено внимание е отделено на процесите и съоръженията, които трябва да бъдат поставени под дистанционно наблюдение и управление. Показана е примерна система с необходимите елементи и устройства, дефинирани са функциите, които те трябва да изпълняват.

open/download as PDF
интелигентни сгради SCADA-системи сградна автоматизацияIntelligent buildings SCADA-systems building automationЕмилия ДимитроваBibliography

[1] БДС EN 15232:2012 – Енергийни характеристики на сгради. Въздействие на системите за автоматизация, управление и контрол на сградите, 2012

[2] Горанов Е., Е. Димитрова, Системи за дистанционен контрол и управление в транспорта, София, ВТУ, 2010

[3] Системи за сградна автоматизация, сп. „Строители - строителна техника, материали, технологии, инструменти“, година IX, бр. 1, март 2012

[4] Отворени системи за сградна автоматизация, Каталог, Schneider Electric, 2011

[5] Сградни технологии и Системи за сградна автоматизация- Сименс, available at: http://w5.siemens.com/web/bg/bg/corporate/portal/siemensinbulgaria/portfolio/building_technologies/buildingautomation/pages/default.aspx