Научен доклад ID 1688 : 2018/3
УКРЕПВАНЕ НА ДЪЛБОКИ СТРОИТЕЛНИ ИЗКОПИ

Стойна Любенова Костова

В статията са разгледани видовете укрепвания прилагани в строителството. Укрепванията са разделени според срок на действие на укрепването, според статическата схема на укрепващата конструкция, според начина на изпълнение и др. Използване на укрепвания в градски условия. Избор на вида на укрепителната конструкция в зависимост от вида на почвата, дълбочината на изкопа и наличието на подпочвени води. Използване на шлицови стени, пилотни стени, шпунтови стени, стени берлински тип и др. за укрепване на дълбоки изкопи. Земен натиск върху укрепителната конструкция. Определяне натоварването от активен и пасивен земен натиск върху укрепванията. Влияние на водата при различните видове укрепвания. Особености и новости при изчисляване на укрепителни конструкции според Еврокод 7-1. Изчислителен подход използван за изчисляване на укрепителни конструкции според БДС Еврокод 7-1. Частни коефициенти за материали, за натоварвания и за носеща способност според новите норми. Изчислителни и характеристични стойности на земния натиск и водния натиск. Прилагане на препоръките на Еврокод 7-1 при оразмеряване на укрепителните конструкции. Конструктивни решения при укрепване на дълбоки строителни изкопи. Дадени са изводи и препоръки за прилагане и изпълнение на различни укрепвания при съществуващи улици и сгради.

open/download as PDF
укрепителни конструкции шлицови стени пилотни стени Еврокод 7-1.sheet wallretaining wall diaphragm walls pilе walls Eurocode 7-1.Стойна Любенова КостоваBibliography

[1] БДС EN 1997-1:2005, Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила, 2007, и Национално приложение към Еврокод 7– БДС EN 1997-1 / NA.

[2] Норми за проектиране на подпорни стени (НППС) (отпечатани в БСА, бр. 10 от 1986 г., изм., БСА, бр. 8 от 1990 г.).

[3] НАРЕДБА № 3, „За основните положения за проектиране на конструкциите

на строежите и за въздействията върху тях” 21 юли 2004 г. изм. и доп., бр. 33 от 2005 г.

[4] Костова Ст., Анализ на процедурата за изчисление на носещата способност на земната основа според Еврокод 7 научно списание `Механика транспорт комуникации` art. ID:1558, 1 / 2018