Научен доклад ID 1687 : 2018/3
УКРЕПИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ГЕОСИСТЕМИ В ЕРОЗИРАЛИ ПЛАНИНСКИ ПОЧВИ

Стойна Любенова Костова

Статията се отнася за видовете укрепителни съоръжения, прилагани за ограничаване на ерозията в планински терени, като каменни стени, габиони, баражи, клейонажи, фашинажи и др. Дадени са използваните типове укрепвания в зависимост от вида на ерозията. Част от укрепванията са екологичен тип, съобразени с природата. Посочени са укрепителни дейности и мероприятия за подобряване състоянието на ерозирали планински терени, както и съвременни проектни методи и технологии за укрепване на откоси. В статията са дадени някои геосинтетични материали използвани за преодоляване на ерозията на планински и други склонове. Описани са типове геосинтетични материали приложими за укрепване на откоси. Видове комплексни мерки за укрепване на склонове и откоси в планински терени. Предпазване на склоновете от изравяне от действие на временни планински водни потоци и порои. Два са основните вида ерозия в зависимост от засегнатите площи и дълбочината на изровените почвени участъци - площна и линейна. Указани са причините за образуване на линейни форми на ерозия – бразди и ровини. Основната задачa е намаляване разрушителната сила на водата с прилагане на различни видове предпазни и укрепителни съоръжения. Дадени са примери от практиката за проектни решения при осъществяване на укрепителни мероприятия. Направени са изводи, препоръки и мерки при изграждането на укрепителните съоръжения.

open/download as PDF
укрепителни съоръжения каменни стени геосистеми геомрежи габиони ерозия.reinforcement structures stone walls geosystems geogrids gabions erosion.Стойна Любенова КостоваBibliography

[1] Наредба № 1 от 12 януари 2004 г. за борба с ерозията и свлачищата в горския фонд и строежът на укрепителни съоръжения, обн. дв. бр.7 от 27 януари 2004г.

[2] Колев Ч.,Комплексни системи за геозащита, изд. Техника, София, 2013 г.Станев Ив.,

[3] Почвена ерозия и борбата с нея, изд. Техника, София, 1979 г.