Научен доклад ID 1663 : 2018/2
ОПТИМИЗАЦИЯ НА АВТОМОБИЛЕН ТРАФИК НА СВЕТЛИННО РЕГУЛИРАНИ КРЪСТОВИЩА ПОСРЕДСТВОМ СИМУЛАЦИОННА СРЕДА AIMSUN

Йорданка Бонева

В статията се изследва възможността за подобрение на трафика по протежението на бул. Шипченски проход. Извършва се динамична микросимулация. Променят се настройките на зеления сигнал за светофарите на булеварда и малките улици пресичащи булеварда. Хипотезата е, че съществуват настройки на светофарите, които са по-добри от действителните, които ще подобрят показателите на трафика по булеварда и могат да бъдат установени посредством симулация. Това изследване е нужно поради все по-голямата натовареност на трафика в гр. София [1]. Изследването се провежда посредством използване на симулационен софтуер AIMSUN (Advanced Interactive Microscopic Simulator for Urban and Non-Urban Networks) [2]. Сравнени са 10 показателя на трафика за мрежа от 4 кръстовища по бул. Шипченски проход, за различни настройки на зеления сигнал за светофарите на булеварда и за светофарите на малките улички. Резултатите доказват хипотезата, че съществуват по-добри настройки на светофарните уредби с оглед на подобряване на 10-те избрани показателя на трафика за мрежата от кръстовища, които настройки са открити експериментално чрез симулация.

open/download as PDF
задръстване опашки зелена светлина сигнализирано кръстовище симулация AIMSUNcongestion queues green light signalized intersection simulation AIMSUNЙорданка БоневаBibliography

[1] Трендафилов Златин, Анализ на методите за определяне на фазите на светофарните уредби, Научно списание „ Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 2367-6620 (online) ISSN 1312-3823 (print), том 15, брой 3, статия № 1446, 2017, ВТУ, София, стр. I-21 – I-27, http://www.mtc-aj.com/library/1446.pdf

[2] Saidallah Mustapha, Abdeslam El Fergougui a nd Abdelbaki Elbelrhiti Elalaoui, A Comparative Study of Urban Road Traffic Simulators, MATEC Web of Conferences 81, 05002, ICTTE, 2016, pp. 2- 6, DOI: 10.1051/matecconf/20168105002

[3] Трендафилов Златин, Симулационен модел за анализ на адаптивното управление на светофарни уредби, Научно списание “Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), том 16, брой 3/1, 2018 г., статия № 1601, pp. I-16 – I-22

[4] Иванов В. Измерване на характеристики на транспортен трафик. Proceedings of Trans&MOTAUTO’2017, 26.6-1.07.2017, Burgas, Bulgaria, ISSN 1313-5031 (Print), ISSN 2535-0307(online), yer1, issue 2(2), Sofia, Bulgaria, pp.112-115

[5] The Statistics Portal - www.numbeo.com (посетен на 19.10.2018)

[6] Бонева Й., Симулиране на автомобилен трафик на светлинно регулирани кръстовища, Сборник доклади на международна конференция по Автоматика и Информатика`2018, София, 4-6 Октомври 2018, САИ Джон Атанасов, 2018, ISSN:1313-1850, CD: ISSN 1313-1869, стр. 143-146

[7] Стоилов Т., Вачова Б., Бонева Й., Паунова Е. Оптимизация и интелигентно управление на автомобилен трафик - Моделиране на трафик. Научен отчет по проект:„AComIn: Advanced Computing for Innovation”, Институт по информационни и комуникационни технологии. БАН, 2015. стр. 144-153