Научен доклад ID 1662 : 2018/2
СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Миряна Евтимова, Веселин Стоянов, Илиян Орманов

За постигането на устойчива мобилност е необходимо осигуряване на технически изправни превозни средства през целият им период на експлоатация. Представени са актуални решения за диагностика на моторните превозни средства. Те са разглеждани като технически системи, чиято сложност се определя не само от големият брой елементи в тях, но и от многообразието на функционалната връзка между елементите и частите на системата, съществуването на много и разнообразни режими на работа. Описани са съвременните диагностични средства и автомобилното оборудване за диагностика на Robert Bosch GmbH. Извършен е подробен преглед на възможностите на съвременния мултифункционален софтуер за пълна автомобилна диагностика, базиран на Ethernet, познат като DoIP (Diagnostics over Internet Protocol – Диагностика през интернет протокол). Извършен е преглед на техническата информация, която се предоставя от ESI[tronic] 2.0 чрез неговите основни компоненти: автомобилна диагностика, технически сервизни информации, механика, онлайн познати проблеми, инструкция за ремонт на компоненти и др.
В заключение са очертани основните предизвикателства пред автомобилната диагностика като съставна част от техническото обслужване на моторните превозни средства. Обоснована е необходимостта от оптимизиране на управлението на поддръжката чрез разработване и внедряване на нови методи техническа диагностика.

open/download as PDF
Автомобилна диагностика моторни превозни средства ремонт и експлоатация диагностичен софтуер.Automotive diagnostics motor vehicle repair and operation diagnostic software.Миряна Евтимова Веселин Стоянов Илиян ОрмановBibliography

[1] http://www.oica.net/category/production-statistics/2017-statistics/ (01.10.2018).

[2] Национален справочник за разхода на гориво и емисии на СО2 за нови пътнически автомобили категория М1 за 2018 г. Съставен от „Хай Драйв” ЕООД. 2018.

[3] ДИРЕКТИВА 98/69/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 октомври 1998 година за мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторните превозни средства и за изменение на Директива 70/220/ЕИО на Съвета.

[4] Правило № 83 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за типово одобрение на превозни средства по отношение на емисията от замърсители в съответствие с изискванията относно горивото за двигателя.

[5] Физико-математическа и техническа енциклопедия. Т1. БАН. София, 1990.

[6] Новото поколение решения за автомобилна диагностика ESI[tronic], KTS и DCU от Bosc. https://www.bosch.bg/(01.10.2018).

[7]Обзор на предимствата на новата серия уреди KTS. https://www.bosch.bg/ (01.10.2018)