Научен доклад ID 1661 : 2018/2
НАПРЕГНАТО И ДЕФОРМИРАНО СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИ С КРЪГЛО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОГЪВАНЕ

Димитър Хубчев

Предмет на публикацията е определянето на напрегнатото и деформирано състояния на стоманобетонни елементи с кръгло напречно сечение и равномерно разпределена по периферията надлъжната армировка, подложени на огъване.
Конструкциите трябва да бъдат проектирани така, че да притежават необходимата носимоспособност, експлоатационна годност и дълготрайност. Експлоатационната годност е свързана с функционирането на конструкциите при нормална експлоатация, комфорта на хората и външния вид на строежите. Съгласно Еврокод 2 експлоатационна годност се постига чрез ограничаване на напреженията, ограничаване на широчината на пукнатините и ограничаване на преместванията. Напреженията на натиск в бетона трябва да се ограничават, за да се избегнат надлъжни пукнатини, микропукнатини или високо ниво на пълзене, когато това може да доведе до неприемливи ефекти за функцията на конструкцията. Напукването може да доведе до намаляване на дълготрайността. Напреженията на опън в армировката трябва да се ограничават, за да се избегнат нееластична деформация, недопустимо пукнатинообразуване или недопустими премествания. Също така стойността на напреженията е необходима величина за проверките на умора на бетона и армировката. За да се определят напреженията, трябва да се знае стойността на инерционния момент на напречното сечение.
Целта на настоящата публикация е да се създаде алгоритъм и да се направи таблица за определяне на инерционния момент на елементи с кръгло напречно сечение и равномерно разпределена по периферията надлъжна армировка, подложени на огъване и работещи с пукнатини. Определянето на инерционния момент е базирано на равенството на вътрешните сили в бетона и армировката.

open/download as PDF
стоманобетонни елементи с кръгло напречно сечение експлоатационни гранични състояния напрежения в бетона напрежения в армировката.reinforced concrete structures with circular cross-section serviceability limit states stress in the concrete stress iДимитър ХубчевBibliography

[1]. БДС EN 1992-1-1. Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради, 2005.

[2]. Двайт, Г. Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы, издательство „Наука”, Москва, 1973 г.

[3]. Хубчев, Д. Стоманобетонни елементи с кръгло напречно сечение, подложени на огъване – усилия в бетона и армировката, е-списание „Механика, транспорт, комуникации”, бр. 1 /2018 г.