Научен доклад ID 1576 : 2018/4
„МЕЖДУНАРОДЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ(КОНКУРЕНЦИЯ, ЗАПЛАХИ, ПРОБЛЕМИ)“

Петя Коралова – Ножарова, Димитър Тодоров

Мениджмънтът на организацията е ключова необходимост на съвременните предприятия в бързо променящата се среда. Стратегическият мениджмънт е инструмент, който мениджърът може да използва за организиране на процеса на управление на една организация, защото той включва планиране, дългосрочно виждане, структурата и организацията на работа. Основна заплаха, с която компаниите трябва да се справят от една страна, е външната среда, в която те функционират. Външната среда включва законите, данъчната политика и много други фактори на икономическата среда. От друга страна непрекъснатите промени в потребностите и изискванията на потребителите и все по-мащабното развитие на съвременните информационни и комуникационни технологии изострят конкурентната борба, както между компаниите от един и същ икономически сектор, така и в рамките на цялата икономическа система. Поради тази причина оцеляването на всяка една организация е свързано с идентифициране на проблемите, които могат да възникнат както на регионално, национално, така и на глобално равнище, непрекъснато съревнование с основните конкуренти и съобразяване с особеностите на заобикалящата среда. В тази връзка основна цел на настоящата разработка е да бъдат анализирани проблемите, с които се сблъскват компаниите, да се разгледат основните конкурентни стратегии за развитие, както и да се идентифицират заплахите на заобикалящата среда като част от стратегическия мениджмънт.

open/download as PDF
международен стратегически мениджмънт конкуренция заплахи проблеми.international strategic management competition threats problems.Петя Коралова – Ножарова Димитър ТодоровBibliography

[1] Стойчев, И., „Международен стратегически мениджмънт”, Издателски комплекс на УНСС, 2014 г.,

[2] Христов, Ст., „Стратегически мениджмънт”, Издателски комплекс на УНСС, 2009 г.,

[3] Доралийски, А., „Стратегически мениджмънт”, Нов Български Университет, 2010 г.,

[4] Кузманова, М., Александрова, М., „Мениджмънт. Теория и практика”, Издателство „Везни 4”, 2013 г.,

[5] Research Methodology in Strategic Management Past Accomplishments and Future

Challenges. David J. Ketchen Jr., Brian K. Boyd, Donald D. Bergh. 4, bez viet. : Sage Publications, 2008. gada 10, Organizational Research Methods, Sēj. 11. 10.1177/1094428108319843..

[6] Knowledge, management, and knowledge management in business operations. Fei Gao, Meng Li and Steve Clarke.