Научен доклад ID 1393 : 2016/3
ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР ПРИ ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СЛОЖНИ ЧОВЕКОМАШИННИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА

Зоя Хубенова, Владимир Гергов

Разглежда се ролята на ЧФ в транспортната безопасност. Направен е обзор на различните нива на безопасност, автоматизацията и професионалната подготовка на участниците в движението. При разработването на сложни човекомашинни системи проблемът е свързан с необходимостта за оценка на ефективността на системата, т.е. със степента на изпълнение на възложените й задачи.
В статията се дискутират проблемите, свързани с оценка достоверността на данните, определящи ефективността на функциониране на човекомашинна автоматизирана система за осигуряване транспортната безопасност, в която данните за изпълнение на съвкупността от изисквания, определящи ефективността на системата се формират от персонала и не могат да бъдат получени в автоматизиран режим. При оценка на ефективността на такава сложна автоматизирана система, в работата на която взема участие човек и в която е невъзможно да се осъществи автоматично определяне на правилно изпълнение на задължителните процедури и изисквания, характеризиращи нейната ефективност, възниква проблема за достоверността на пресметната оценка за ефективност. Неопределеността, свързана с дейността на персонала в такива системи, пораждат проблеми, относно степента (доколко добре) са изпълнени изискванията за безопасност за всеки конкретен обект от транспортната инфраструктура, т.е. достоверността на оценката за защитеност (уязвимост) на обекта.

open/download as PDF
човешки фактор ефективност безопасност риск транспортhuman factor efficiency vehicles safety motor systemЗоя Хубенова Владимир ГерговBibliography

[1]. Кононов А., Стиславский А., Цыгичко В.,Управление рисками нарушения тран-спортной безопасности, АС-Траст , 2008

[2]. Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях, приета с ПМС № 256/2012

[3]. Хубенова З., Аспекти на неопределеността и тяхната оценка в условия на рискови ситуации, Сборник ”50 години от полета на Гагарин”, 2012, Том 3, стр. 43-48.

[4]. Шибанов Г.П., Количественная оценка деятельности человека в системах человек -техника. М.,1983.

[5]. Dohery N. Integrited Risk Management, NJ:M/c Graw – H-ll, 2000

[6]. Chang, E., Dillion, T., Hussain, F. K. (2006) Trust and Reputation for Service-Oriented Environments: Technologies for Building Business Intelligence and Consumer Confidence. John Wiley & Sons, Ltd.

[7]. Kelton, Kari, Fleischmann, Kenneth R. & Wallace, William A. (2008). Trust in Digital Information. JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 59(3):363–374.

[8]. Kini, A., & Choobineh, J. (1998, January). Trust in electronic commerce: Definition and theoretical considerations. Paper presented at the Thirty-First Hawaii International Conference on System Sciences, Kohala Coast, HI.

[9]. Salvendy G., Handbook of Human Factors and Ergonomics, Hebouenq New Jersey, 2006.