Научен доклад ID 1298 : 2016/4
ХИДРОМЕТРИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ВИСОКИТЕ ВОДИ В РЕКИТЕ ПРИ НАВОДНЕНИЯ

Пламен Атанасов Ангелов

Високите води са периодично повтаряща се характерна фаза на речния отток, когато в период от няколко часа до няколко дни, по реката преминават огромни обеми вода. Течението през тези периоди се характеризира с бурното си състояние, значително големи скорости и дълбочини, които се променят бързо и обуславят подчертано неравномерен и нестационарен процес. Протичащите секундни водни количества могат да надвишават няколко стотин пъти средногодишните им стойности, което причинява широки разливания в речните долини, а голямата дълбочина и влачеща сила на течението се проявяват като природно бедствие, причиняващо огромни щети с възможност и за човешки жертви.

open/download as PDF
хидрометрия измерване водни количества хидрометрични витла автоматични станции модел наводнения.hydrometric measurements water levels propellers automatic stations model floods.Пламен Атанасов АнгеловBibliography

[1] Иван Маринов - Инженерна Хидрология „Хидрологични характеристики, минималните допустими водни количества в откритите течения, високи вълни и тяхната трансформация в открито течение и водохранилище, както и характеристиките на наносния отток.

[2] Проф. доц. д-р инж. Евелин Симеонов Монев - Инженерна хидрология и хидравлика - хидроложки и хидравлични изчисления, водоснабдителни съоръжения, корекционни работи ,отводняване на терени проверка и тарировка на преливни системи.