Научен доклад ID 1260 : 2015/3
ФУНКЦИОНАЛНА УСТОЙЧИВОСТ НА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Евгений Стефанов Хубенов

В статията се анализират комуникационно-информационните системи като отворени комплексни разпределени йерархични системи, интерактивно взаимодействащи с информационното пространство и като обект на адаптация, развитие и самоорганизи-раност. Дефинирано е понятието функционална устойчивост на комуникационно-информационна система като способността да съхранява или възстановява (пълно или частично) възможността за изпълнение на функциите, които са и възложени, в условията на деструктивни фактори. Обосновани са критерии за качество на обработка на потоците информационни обекти. Описани са стратегиите за адаптация, с цел осигуряване на функционална устойчивост и задачите, които се решават в периодите на функционална пренастройка. Показан е модел във вид на система за масово обслужване. Дефинирани са елементи на повтарящи се структури с техните свойства и взаимодействие с мрежи на Петри.

open/download as PDF
комуникационно-информационни системи функционална устойчивост моделиране мрежи на Петриcommunications and information systems operational sustainability modeling Petri netsЕвгений Стефанов ХубеновBibliography

[1]. Thilo Gross, Hiroki Sayama (Editors), Adaptive Networks Theory, Models and Applications, pringer, 2009

[2]. Miguel A. Labrador • Pedro M. Wightman, Topology Control in Wireless Sensor Networks, Springer, 2009

[3]. Додонов А. Г., Д.В. Ландэ. Живучесть информационных систем, К.: Наук. думка, 2011

[4] Романов А.И. Основы теории телекоммуникационных сетей, Киев, 2002

[5]. Флейшман Б.С., Элементи теории потенциальной эффективности сложних систем, М. Советское радио, 1971

[6]. Королев А.Н., А.А. Тарасов, О функциональной устойчивости навигационно-информационных систем, Научный журнал Серия “Информатика. Защита информации. Математика”, Москва ,2012, РГГУ

[7]. Цанков Б., В.Тричков, С. Овчаров, Разпределени изчислителни системи, София, ДИ “Техника”, 1976

[8]. Kurt Jensen, Lars M. Kristensen Coloured Petri Nets Modelling and Validation of Concurrent Systems, Springer 2009