Научен доклад ID 1569 : 2018/4
ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

Албена Георгиева, Владимир Личев

За вземането на успешни управленски решения в мениджмънта на едно предприятие, в днешната динамична икономическа среда, един от най-важните инструменти е финансово-икономическият анализ. Той позволява да се определи финансовото състояние на предприятието към настоящия и минал момент. Поради това редица заинтересовани страни – акционери, кредитори, регулаторни органи и др., са потребители на резултатите от анализа на финансовите отчети.
Периодичното изготвяне на анализи и правилното интерпретиране на показателите, формират цялостна представа за финансовото здраве на предприятието и на тази основа се подпомага подготовката и обосновката на ефективни управленски решения в областта на фирмените финанси и инвестиции.

open/download as PDF
финансово-икономически анализ показатели резултатиfinancial and economic analysis indicators resultsАлбена Георгиева Владимир ЛичевBibliography

[1] Касърова, В. „Анализ на финансов отчет“, научен ръкопис, депозиран в ЦНТБ, №Нд373/2005 г.

[2] Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)

[3] www.gopettrans.com

[4] http://www.nsi.bg

[5] www.ciela.bg