Научен доклад ID 1308 : 2016/3
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОРМАТИВНА БАЗА С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО В ГРАДОВЕТЕ

Мирена Тодорова

С всяка година количеството на превозни средства в градовете се увеличава, което води до задръствания и необходимост от реконструкция на редица кръстовища. За да се намалят задръстванията и чакането по кръстовищата през миналата година се прие ново Приложение 28 към Наредбата 17 за регулиране на движението в зависимост от способа за следене на потока от превозни средства. В доклада е направена класификация на начините за управление на светофарната уредба и на етапите, през които трябва да се мине при регулиране на кръстовище по приетото приложение. Направено е изследване на натоварването на конкретно кръстовище за трите специфични часови периоди и при определянето на показанията на сфетофарната уредба се установява, че:
-липсват ясни правила при определяне на броя на фазите на показанията на светофарната уредба,
- формулата за определяне на продължителността на цикъла не може да се използва при голямо натоварване на кръстовището.
За намаляване на противоречията при прилагане на Наредбата е дадено предложение за промяна на член от Приложение 28 и план за изчистване на „Методика за определяне на продължителността на междинните времена, преходните интервали, разрешителните сигнали и цикъла” от неточности.

open/download as PDF
трафик пътни превозни средства светофарна уредба регулиране на движениетоtraffic vehicles trafficlights trafficcontrolМирена ТодороваBibliography

[1] Генерален план за организация на движението на територията на Столична община, 2010г., http://sofia.bg/pressecentre/foto/16-02.pdf

[2] Интелигентни транспортни системи в градовете, ИНФРАБИЛД - списание за инфраструктурно строителство

http://stroiteli.elmedia.net/sti/bg/2015-2/editorials/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_03335.html

[3] НАРЕДБА № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии,

[4] НАРЕДБА № 17от 23 юли 2001 г.за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали(Обн., ДВ, бр. 72 от 2001 г., изм., бр. 18 от 2004 г., изм. и доп., ДВ, бр. 35 от 2015 г.)http://www.api.bg/files/8114/5923/5059/Naredba_17_23-07-2001_v_sila_2015.pdf

[5] Райков Р., Георгиев Н., Стойков Д., Беров Т., Стоянов И., Техническа експлоатация и безопасност на транспорта,,София, ВТУ””Тодор Каблешков””,2002г.