Научен доклад ID 1639 : 2018/3
УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ – В ПЪТНАТА КАРТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Дончо Иванов

Европейската Комисия иска от транспортният сектор в Европейския Съюз да покаже амбиции и нов механизмът за отчитане на състоянието на околната среда и транспорта (TERM), да проучва екологичното въздействие на транспорта. За първи път в доклада се разглежда цялостен набор от количествени цели, предложени в Пътната карта за транспорта 2011 на Европейската комисия, както и изискванията на транспортната политика за демонстриране на корпоративна, социална и екологична отговорност. Разработени са последните документи за изпълнение на политиките на Европейския Съюз за устойчиво развитие - Съобщение на Европейската Комисия „Целите на устойчивото развитие”, Брюксел 10.01.2018 г. - IP/18/82, и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и целите за устойчиво развитие на Европейския Съюз, приети от Общото събрание на Организацията на обединените нации. Европейският парламент приема две резолюции („Корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж“ и „Корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване“), в които се признава значението на прозрачността на дружествата по екологични и социални въпроси в страните-членки на ЕС.

open/download as PDF
транспортен сектор в ЕС; устойчив транспорт екологичен транспорт; корпоративна социална и екологична отговорност; Програма за устойчив транспорт ООН; Стратегия за устойчиво развитие на ЕСtransport sector in the EU; sustainable transport environmentallДончо ИвановBibliography

[1.] Съобщение на ЕК до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите / COM(2011) 363 окончателен/ - „Към екологична икономика и по-добро управление”,

http://ec.europa.eu/environment/consultations/un_2012.htm.

[2.] Харта за транспорта, околната среда и здравето, 1999 г,

Третата европейска министерска конференция по околна среда и здравеопазване, юни 1999 г. Европейска агенция по околна среда, www.eea.europa.eu

[3.] Икономика на екосистемите и биологично разнообразие за бизнеса –IP/11/1238), и в Плана за действие относно дружественото право и корпоративното управление, приет през декември 2012 г. , вж. IP/12/1340

[4.] „Корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж“ и „Корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване“), Вж. MEMO/13/336

[5.] Устойчивото развитие в ЕС . Мониторингов доклад - IP/07/1576, Брюксел, 24 октомври 2007 г. ,http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5704079/865-BG-BG.PDF/90795f2e-eb6a-442b-a02b-277bcf10db1b

[6.] Стратегия за устойчиво развитие на ЕС. Европейския съвет, юни 2006, http://ec.europa.eu/sustainable/welcome/index_en.htm

[7.] Съобщение на ЕК „Акт за единния пазар“ от април 2011 г., вж. IP/11/469, и „Обновена стратегия за периода 2011―2014 г. за корпоративната социална отговорност“, публикувана през октомври 2011 г.

[8.] http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-financial_reporting/index_en.htm

[9.] Икономика на екосистемите и биологично разнообразие за бизнеса –IP/11/1238), и в Плана за действие относно дружественото право и корпоративното управление, приет през декември 2012 г. , вж. IP/12/1340

[10.] „Корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж“ и „Корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване“), Вж. MEMO/13/336

[11.] Съобщение на ЕК „Акт за единния пазар“ от април 2011 г., вж. IP/11/469, и „Обновена стратегия за периода 2011―2014 г. за корпоративната социална отговорност“, публикувана през октомври 2011 г.