Научен доклад ID 1178 : 2015/3
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА В БЪЛГАРИЯ

Николай Николов

Докладът разглежда транспорта като отрасъл на националната икономика. Дава определение на устойчиво развитие, разглежда устойчиво развитие по видовете транспорт, очертава перспективите за устойчиво развитие за развитие на транспорта в България.

open/download as PDF
транспорт устойчиво развитие устойчиво развитие на транспорта перспективи за развитие на транспорта в Българияtransport sustainable development sustainable development of transport perspectives of transport development in BulgariaНиколай НиколовBibliography

[1] Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни - 2005 – 2015 г. – Агенция за енергийна ефективност.

[2] Прогнози за развитие на основните макроикономически показатели на България– 2006 – 2020 г. – Агенция за икономически анализи и прогнози.

[3] Развитие на устойчива транспортна система в Р до 2020 г. – Министерство на транспорта.

[4] Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния 2008-2020 Г. – Министерство на транспорта.

[5] Транспорт и околна среда в Р България настояще и бъдеще 17.09.2008. – Министерство на транспорта.

[6] Зелена книга. Към нова култура за градска мобилност. 18.02.2009 . – Министерство на транспорта.

[7] Бяла книга [19.11.2012] Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство Министерство на транспорта.

[8] Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията [24.04.2013] Министерство на транспорта.

[9] ОП "Транспорт и транспортна " 2014-2020 Г. Министерство на транспорта.