Научен доклад ID 1613 : 2018/3
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ – СЪВРЕМЕНЕН СВЕТОГЛЕД НА ЕВРОПА И СВЕТА

Дончо Иванов

Устойчивото развитие е посочено като вътрешна и външна политика за създаването на Европейския съюз. Фундаменталните основи за устойчивото развитие са част от Договора от Лисабон за изменение на договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност - в чл.2 и чл. 3а, както и в Европейското споразумение за асоцииране. От тях следва принципно различна ценноста система, в сравнение със сега съществуващата неолиберална ценностна система, и твърде близка до тази на културата за устойчиво развитие на ООН. Това предполага смяната на обществената образователна система с цел реализация на принципите за устойчиво развитие и преодоляване на високото състояние на рисковете. Необходима е спешна мотивация на значителни човешки маси с оглед по бързото решаване на проблемите, които ускоряват нарастващите заплахи, най-вече тези с климата, с намаляване на ресурсите, с предизвикателствата срещуоколната среда като цяло. За съжаление Р България е избрала пътя на Вашингтонския консенсус, шоковата терапия и пазарния фундаментализъм, а не на устойчивото развитие, и все още не е приела национална стратагия за устойчиво развитие, което затруднява процеса на синхронизиране на политиките с тези на ЕС и ООН. Изборът е между глобална устойчивост или неравновесни системи. Необходими са национална и глобална коалиция за хармонизиране на процесите, протичащи в икономиката, обществото и околната среда, с цел продължаване на човешката еволюция и опазване на човешкия вид.

open/download as PDF
устойчиво развитие хуманизъм ЕС ООНEU Sustainable DevelopmentUN HumanismДончо ИвановBibliography

[1]. Пенчев, П. Хуманизмът в Договора от Лисабон.// Сп. „Контакти”, VIII-2, 2008, София, 2008, с. 39-40

[2].Официален вестник на Европейския съюз, Година 50, 17 декември 2007/С306/01

[3]. Загоров, О. Идеалът. Величието на духа. С., УИ „Св. Климент Охридски”, 1998, с. 140

[4]. Загоров, О. Идеалът. Величието на духа. С., УИ „Св. Климент Охридски”, 1998, с. 118

[5]. Пенчев, П. Хуманизмът в Договора от Лисабон.// Сп. „Контакти”, VIII-2, 2008, София, 2008, с. 52

[6]. Пенчев, П. Хуманизмът в Договора от Лисабон.// Сп. „Контакти”, VIII-2, 2008, София, 2008, с. 58

[7]. Милтън, Д. Х. Хронологични и тематични диаграми на философските системи, С., Издателство НОВ ЧОВЕК, 1998, с. 43

[8]. При по-голяма свобода. Доклад на Генералния секретар на ООН. С., Фондация „Устойчиво развитие за България”, 2005, с. 185

[9]. http://www.un.org/russian/documen/declarat/declarat.htm

[10]. http://www.un.org/esa/sustdev/document/ adgenda21toc.htm