Научен доклад ID 1291 : 2016/4
УСЛОВИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ И ВЪНШНИЯ ПАЗАР ЗА СТИМУЛИРАНЕ И СДЪРЖАНЕ КОНКУРЕНТНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Пламен Парушев

Проблемът, който се откроява в доклада, е този за отражението на отминалата криза през 2008г., нейното остатъчно влияние върху глобалната икономика, натрапващото се впечатление, че съвременният етап е преходен период от посочената криза към нова форма на депресия.
С примери и доказателства се обсъжда популярността на известните „фигури” в съвременните финанси, които фигури могат да се разбират в качеството на конвенционално приети заместители на реални икономически факти, между двата вида показатели (балоните и реалния счетоводен баланс) е възможно да има несъвместимост.
Поставя се изискването да се преодолее илюзията в икономическото мислене.
Условията за конкурентност на България на външния пазар се разглеждат през призмата на глобалното състояние на икономиката, а на вътрешния като постигнат и постижим резултат от внедряването на иновативния подход, иницииран от Европейската комисия за развитие на т. нар. „Кръгова икономика”, както и от държавни решения за снижаване на тежестта на административните услуги върху бизнеса.
В текста на изложението авторът ще се придържа към проблемите, поставени в заглавието (темата) на доклада. Единствената промяна (поправка), е в стесняването на обема на първото употребено понятие вместо ”условията” на пазарните взаимоотношения може да се разбира, всички известни условия, ”условия”, т.е някои условия, които формират същността на съвременния пазар, с тенденции към нестабилност, неустойчивост, както и въпросителни към бъдещето, ако то не се разбира единствено в неговото времево измерение.

open/download as PDF
вътрешни и външни пазари условия световната икономическа криза конкуренция изменчивостта на някои европейски икономически системи.internal and external markets conditions global economic crise competition changeability of some European national ecoПламен ПарушевBibliography

[1]Филатов, В., Малахов, В. съставителство, Философски речник. Съвременни философии XIX - XX век, Школи направления, Софи, 1993, изд. ГАЛ-ИКО,Стъпова, И., Полянова, В., Обрешков, Н., Георгиева, М. и Пенов, Ст. – превод, с. 454

[2] Кругман Пол, Амбулантно благополучие. Икономически разум и безумие във времето на гаснещите надежди, изд. Дамян Яков, София, 1999, първа част. Възхода на консервативната икономика с. 43-122

[3] Кругман Пол, Нобелов лауреат по икономика, завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. Десета глава Икономика на депресията, София, 2009, с. 185

[4]Кънев М. и колектив, Макроикономика 3 преработено и допълнено издание, Свищов, 2002, с. 13

[5] Рубини, Н. и Мим, Ст. Кризисна икономика. Основен курс за бъдещето на финансите. изд. Сиела Норма АД, София, 2011, Заглавие на Английски език -

[6] Рубини, Н. и Мим, Ст., пак там, с. 253

[7] Рубини, Н. и Мим, Ст., пак там, с. 253

[8] Рубини, Н. и Мим, Ст., пак там, с. 285

[9] Консорциум, гл. 18 на Търговски закон изм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.

Пример: Известен френско-български консорциум http://www.lpg-bulgarie.bg/bg, последно влизане 16.05.2016 г.

[10] http://ec.europa.eu/eurostat, последно влизане 16.05.2016 г.

[11] http://www.imf.org/external/index.htm, последно влизане 16.05.2016 г.

[12] http://www.worldbank.org/, последно влизане 16.05.2016 г.

[13] www.mi.government.bg/bg, последно влизане 16.05.2016 г.

[14]Споделени добри практики, Е-управление, Административно обслужване, Институт по публична администрация, документ съсздаден в рамките на проект С13-22-1/16.04.2014 г.

[15] Европейска Комисия – Информационен документ, Пакет от мерки за кръговата икономика: Въпроси и отговори, Брюксел 02.декември2015г. http://ec.europa.eu/index_bg.htm, последно влизане 16.05.2016 г.

[16] Ночева, М., Икономически аспекти на сигурността и конкурентноспособността в условията на криза, изд. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, София, 2011, www.vtu.bg/bg/godishnikVTU/2011/Studiq_Maria_Nocheva.pdf, последно влизане 16.05.2016 г.